joombig banner rotation images

Menu


karta wwwPrezydent Bełchatowa Mariola Czechowska serdecznie zaprasza do składania wniosków o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny:

 

  • rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku,gdy dziecko uczy się lub studiuje,
  •  rodziny posiadające przynajmniej 1 dziecko w wieku do 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • seniorów - osoby powyżej 60. roku życia,
  • zasłużonych honorowych dawców krwi.

Prezydent Miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska, serdecznie zaprasza do korzystania z ulg przysługujących posiadaczom Bełchatowskiej Karty Rodziny.

 

Kto może ubiegać się o wydanie karty?

 

Szczegóły dotyczące j Karty, w tym  Regulamin przyznawania i korzystania z Bełchatowskiej Karty Rodziny znajdują się w Uchwale Nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + ",  zainteresowanych zachęcamy do zapoznania z treścią ww. Uchwały.

Bełchatowska Karty Rodziny uprawnia do korzystania z ulg i preferencji przygotowanych przez Miasto Bełchatów i współpracujące Podmioty.

 

Aby otrzymać Kartę Bełchatowskiej rodziny mieszkaniec musi spełnić trzy warunki.

 

Warunek 1.

Wypełnić wniosek, który dostępny jest TUTAJ lub w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (Punkt Obsługi Klienta, Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia).
Wniosek o przyznanie Karty może wypełnić i złożyć osoba wnioskująca o przyznanie Karty lub może to zrobić w imieniu rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi wskazanych/ego we wniosku.

Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, zaprasza właścicieli firm do włączenia się w realizację przedsięwzięcia pod nazwą Bełchatowska Karta Rodziny.

 

To doskonała okazja do promocji swojej działalności gospodarczej, a jednocześnie pomoc mieszkańcom naszego miasta.     

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019