joombig banner rotation images

Menu


karta www
Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska serdecznie zaprasza do składania wniosków o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny:

 

- rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku,gdy dziecko uczy się lub studiuje,

- rodziny posiadające przynajmniej 1 dziecko w wieku do 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- seniorów - osoby powyżej 60. roku życia,

- zasłużonych honorowych dawców krwi.

Prezydent Miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska, serdecznie zaprasza do korzystania z ulg przysługujących posiadaczom Bełchatowskiej Karty Rodziny.

 

Kto może ubiegać się o wydanie karty?

 

Szczegóły dotyczące Karty, w tym  Regulamin przyznawania i korzystania z Bełchatowskiej Karty Rodziny znajdują się w Uchwale Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu pn. "Bełchatowska Karta Rodziny" (Dz. U. Woj. Łódz. z 2019 r., poz. 2598). Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania z treścią ww. Uchwały (znajduje się poniżej w załączeniu).

Bełchatowska Karty Rodziny uprawnia do korzystania z ulg i preferencji przygotowanych przez Miasto Bełchatów i współpracujące Podmioty.

 

Aby otrzymać Kartę Bełchatowskiej rodziny mieszkaniec musi spełnić trzy warunki.

 

Warunek 1.

Wypełnić wniosek, który dostępny jest  w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 - Punkt Obsługi Klienta oraz w Wydziale Spraw Społecznych, III piętro, pok. nr 411).
Wniosek o przyznanie Karty może wypełnić i złożyć osoba wnioskująca o przyznanie Karty lub może to zrobić w imieniu rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi wskazanych/ego we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu Bełchatowskiej Karty Rodziny, przedkłada się do wglądu, w szczególności:

1) w przypadku dziecka  w wieku powyżej 18. roku życia, które uczy się w szkole lub szkole wyższej – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;

2) w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

3) w przypadku dziecka niepełnosprawnego powyżej 16. roku życia – orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) w przypadku małżonka rodzica – akt małżeństwa;

6) w przypadku zasłużonego honorowego dawcy krwi – legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi;

7) w przypadku cudzoziemca lub osoby, o których mowa w art. 5 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, będących mieszkańcami miasta Bełchatowa poza dokumentami wymienionymi w pkt. 1-6 - dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL poza dokumentami wymienionymi powyżej – dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci do 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

8) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1-7 – dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci do 18. Roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wnioskodawca do wniosku załącza podpisane przez siebie oświadczenie  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zgodne ze wzorem - według załączonego formularza) oraz w przypadku podania we wniosku danych dotyczących  pełnoletnich członków rodziny – oświadczenie o  wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych – (zgodne ze wzorem  - według załączonego formularza).

Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, zaprasza właścicieli firm do włączenia się w realizację przedsięwzięcia pod nazwą Bełchatowska Karta Rodziny.

 

To doskonała okazja do promocji swojej działalności gospodarczej, a jednocześnie pomoc mieszkańcom naszego miasta.     

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020