joombig banner rotation images

Menu

Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa jest tytułem honorowym, przyznawany celem podkreślenia rangi i szczególnego charakteru wydarzeń, imprez a także publikacji mających zasięg lokalny, ogólnopolski lub międzynarodowy, skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Miasta Bełchatowa, zaś ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta Bełchatowa.

 

Jak otrzymać Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa? Jakie dokumenty, gdzie i kiedy należy złożyć? Jakie przywileje i zobowiązania łączą się z otrzymaniem Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa? Odpowiedzi na powyższe pytania, a także wiele innych można znaleźć w Regulaminie przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa, który zamieszczony jest poniżej. Wskazówek udziela również pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Bełchatowie pod numerem telefonu: 44 733 51 63 lub/i 44 733 51 09.

 

 Regulamin przyznawania

Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa

 


Rozdział 1
Zasady przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa

 

 

§ 1

Prawo przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa, jako tytułu honorowego, przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta Bełchatowa.
 

 

§ 2

1. Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa jest przyznawany celem podkreślenia rangi i szczególnego charakteru  wydarzeń, imprez a także publikacji mających zasięg lokalny, ogólnopolski lub międzynarodowy, skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Miasta Bełchatowa, zaś ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta Bełchatowa.
2. Patronat Prezydenta  Miasta Bełchatowa przyznawany jest na wniosek, w oparciu o opinię Wydziału Promocji, Kultury i Sportu na temat organizowanej imprezy, wydarzenia
lub projektu.

 


§ 3

Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa jest tytułem honorowym, przyznawanym w celu promocji miasta i budowaniu więzi mieszkańców Bełchatowa z miastem.

 


§ 4

Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa nie jest tożsame z deklaracją wsparcia finansowego, ani organizacyjnego.

 


§ 5

Informacja o przyznaniu Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa, jak również informacja
o odebraniu tego wyróżnienia zamieszczana jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Bełchatowa.

 

 


Rozdział 2

Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa

 


§ 6

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa imprezie lub wydarzeniu występuje organizator, składając stosowny wniosek.

 


§ 7

1. Wniosek, o którym mowa w § 6, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie BIP Urzędu Miasta Bełchatowa lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.
2. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa nie może być krótszy niż 30 dni roboczych od dnia organizacji imprezy lub wydarzenia.
3. Wnioski składane po tym terminie będą rozpatrywane jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 

 


Rozdział 3
Procedura przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa

 


§ 8

1. Organizator zwraca się do Prezydenta Miasta Bełchatowa z wnioskiem o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta  Bełchatowa dla imprezy, wydarzenia czy publikacji.
2. Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, e- mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Bełchatowa.

 


§ 9

1. Kancelaria Ogólna po otrzymaniu wniosku przekazuje go do Wydziału Promocji Kultury i Sportu, który wydaje opinię  w sprawie zasadności przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa.
2.  Wydanie opinii następuje w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
3. Formularz opinii jest integralną częścią wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 


§ 10

1. Zaopiniowany wniosek Wydział Promocji, Kultury i Sportu kieruje do Prezydenta Miasta Bełchatowa.
2. O przyznaniu / odmowie przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa Wydział Promocji, Kultury i Sportu niezwłocznie informuje organizatora.

 

 


Rozdział 4
Obowiązki organizatora przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa

 


§ 11

1. Organizator imprezy lub wydarzenia, któremu przyznany został Patronat Prezydenta Miasta Bełchatowa  zobowiązany jest do poinformowania uczestników przedsięwzięcia w formie zwyczajowo przyjętej o przyznanym  wyróżnieniu.
2. W przypadku przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa, organizator imprezy lub wydarzenia zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dotyczących  przedsięwzięcia.
3. Podczas imprezy lub wydarzenia, wyróżnionej Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa  organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Bełchatowa
w widocznym miejscu.

 


§ 12

1. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia.
2. Sprawozdanie powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy lub wydarzenia w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu.

 


§ 13

W przypadku zmian związanych z terminem, miejscem bądź innymi istotnymi kwestiami dotyczącymi przedsięwzięcia, wyróżnionego Patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa organizator zobowiązany jest do powiadomienia o tym  pracownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

 

 


Rozdział 5
Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa

 


§ 14

Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w Rozdziale 4 stanowić może podstawę do odmowy organizatorowi imprezy lub wydarzenia przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa w przyszłości.

 


§ 15

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Bełchatowa, może w oparciu o opinię Wydziału Promocji, Kultury i Sportu odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie.
O odebraniu Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa organizator jest informowany niezwłocznie.

 


§ 16

Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.

 

 

 

W załączniku poniżej wniosek oraz Regulamin przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018