joombig banner rotation images

Menu

Protokołem z posiedzenia Kapituły Konkursu z dnia 19 grudnia 2017 roku tytuł "Dobrodziej Roku 2017" otrzymuje Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej "Wspólnota". Wydział ten funkcjonuje od 2013 roku i dzięki zaangażowaniu w sprawy miasta wpisał się na trwałe w świadomości Bełchatowian jako sprawdzony organizator, partner i sponsor wielu inicjatyw dla różnych grup społecznych.

Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 383/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku ogłasza Konkurs „Dobrodziej Roku”, który skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018