joombig banner rotation images

Menu


W dniu 31 października 2012 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Tereny inwestycyjne w BełchatowieMiasto sięgnęło po kolejne zewnętrzne środki. Tym razem na zwiększenie atrakcyjności bełchatowskich terenów inwestycyjnych, a dokładnie Strefy Czaplinieckiej.

W dniu 10.12.2010 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”.


Priorytet: V. Infrastruktura społeczna
Działanie:  V.4  Infrastruktura kultury

Łączna wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 19 640 000,03 zł, natomiast dofinansowanie 9 615 025,01 zł.

W dniu 28.10.2011 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I”.

Oś priorytetowa VI - Odnowa obszarów miejskich

Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych


Łączna wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 6 776 854,74 zł, natomiast dofinansowanie 4 686 905,83 zł.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa.

 

Logotypy partnerów

Rewitalizacja – to pojęcie zna już chyba każdy mieszkaniec naszego miasta. Często jest ona mylnie kojarzona z działaniami mającymi na celu remont pojedynczych obiektów o charakterze historycznym. Oczywiście takie działania wpisują się w szerokie pojęcie rewitalizacji, jednak rewitalizacja to działania mające na celu odnowę w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2013. Zadanie swoim zakresem obejmie ul. Pabianicką na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mielczarskiego do skrzyżowania z ulicą Bawełnianą. W ramach zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej), a także odtworzona zostanie nawierzchnia ulicy wraz z wymianą nawierzchni chodników.

Remont ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Bawełnianej, to kolejny etap rewitalizacji centrum Miasta Bełchatowa. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa wodociągu wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz nowej nawierzchni, a także remont chodników i zjazdów do posesji - to zadania, które zostały wykonane w ramach tej inwestycji.

 

Koszt całego zadania to prawie 860 tys. zł. Środki na przebudowę ul. Piłsudskiego w 85% pozyskane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

21 milionów na przebudowę i modernizację

osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie realizuje projekt „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie". Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii). Dofinansowanie otrzymało 30 przedsiębiorstw, w tym 19 firm ciepłowniczych. Z uwagi na wysoki poziom innowacyjności projekt bełchatowskiej Spółki PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na czwartym miejscu wśród firm ciepłowniczych, które uzyskały najwyższe wsparcie finansowe.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Miasto przeprowadziło modernizację przystanków autobusowych oraz zakupiło osiem nowych autobusów marki Solaris, które na zlecenie prezydenta Bełchatowa zostały wyprodukowane w podpoznańskiej firmie. oprócz zakupu nowych pojazdów przeprowadzono również modernizację przystanków autobusowych. A wszystko dzięki projektowi “Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera”.

 

 

Logotypy

W ramach projektu „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów” powstał Geograficzny System Informacji Przestrzennej, który łączy bazy opisowe z różnych zakresów tematycznych i wiąże je z elementami przestrzennymi.

 

loga

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018