joombig banner rotation images

Menu

 

W ramach współpracy miasta i organizacji pozarządowych w 2018 roku zrealizowano w sumie 117 zadań publicznychW ramach współpracy miasta i organizacji pozarządowych w 2018 roku zrealizowano w sumie 117 zadań publicznych

 


Między innymi o 94 wspólnych zadaniach miasta i organizacji pozarządowych oraz ponad 1 mln 700 tys. złotych dotacji w ramach konkursów otwartych, a także 23 zadaniach pozakonkursowych rozmawiali miejscy radni podczas ostatniej sesji. Ustalono również, że w Bełchatowie działać będą Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Miejska.

 

 

Bełchatowscy rajcy obradowali w Sali Herbowej magistratu w czwartek, 30 maja, o godz. 10.


XI Sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie w dużej mierze poświęcona była współpracy magistratu z organizacjami pozarządowymi. Raport za 2018 rok dotyczył realizacji działań o charakterze finansowym i pozafinansowym. Z dotacji magistratu przy 94 zadaniach publicznych w trybie konkursowym skorzystało 46 organizacji, a w trybie pozakonkursowym – 23. W sumie w 2018 roku wpłynęło 131 ofert, z czego 37 nie otrzymało dofinansowania, a 3 organizacje proponowanej dotacji nie przyjęły.


Miasto finansuje lub dofinansowuje zadania publiczne zgłaszane nie tylko przez organizacje pozarządowe sensu stricte, ale również inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Wszystko to na podstawie uchwalanego przez radnych programu, który ma charakter otwarty i poddawany jest społecznym konsultacjom. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest dla magistratu bardzo ważna, bowiem w ten sposób m.in. realizowane są zadania na rzecz lokalnej społeczności, która w ten sposób między innymi może wyrażać własne potrzeby.


Wśród wspólnie wykonywanych zadań znalazły się np. te z zakresu pomocy społecznej osobom bezdomnym, ubogim i zagrożonym wykluczeniem społecznym, ochrony zdrowia i wzmacniania postaw prozdrowotnych, przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Magistrat współfinansował również działania na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony środowiska, ekologii, a także cykliczne i jednostkowe imprezy sportowe, popularyzujące kulturę fizyczną wśród młodszych i starszych bełchatowian.


W ramach współpracy z magistratem bełchatowskie organizacje pozarządowe mogły korzystać z sal urzędu, a także na preferencyjnych warunkach wynajmować lokale użytkowe będące w zasobach miasta. Ponadto na wniosek poszczególnych organizacji 35 przedsięwzięcia objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bełchatowa, co niewątpliwie miało wpływ na popularyzację poszczególnych zadań.


- Warto dodać, że coraz częściej też organizacje pozarządowe nawiązują współpracę z bełchatowskimi szkołami i instytucjami kultury. Widać to m.in. we wspólnie organizowanych turniejach wiedzy, konkursach historycznych i artystycznych, szkoleniach pierwszej pomocy i różnego rodzaju akcjach prozdrowotnych – podkreśla Iwona Nowak, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.


Kwota dofinansowania w ramach otwartych konkursów ofert w 2018 roku wyniosła ponad 1 mln 700 tys. złotych, przy wkładzie własnym organizacji w wysokości 750 tys. złotych, z kolei dotacja dla ofert pozakonkursowych to 179 tys. złotych.


Na majowej sesji ustalono również nowe składy osobowe inkasentów opłaty skarbowej oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozmawiono także o Radzie Seniorów oraz Młodzieżowej Radzie Miejskiej.


Co ważne, od maja na kilka dni przed każdą sesja zarówno porządek obrad, jak i wszystkie dokumenty dostępne są http://belchatow.esesja.pl/

 

KZB

 

Miejscy rajcy rozmawiali też o bełchatowskiej Radzie Seniorów i Radzie MłodzieżowejMiejscy rajcy rozmawiali też o bełchatowskiej Radzie Seniorów i Radzie Młodzieżowej

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019