joombig banner rotation images

Menu
belchatow PECBełchatowski PEC zmodernizuje kolejne odcinki sieci ciepłowniczej

W maju rozpocznie się modernizacja sieci ciepłowniczych. Pierwsze prace wchodzące w skład projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będą miały miejsce na osiedlu Dolnośląskim.

 

Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, a tym samym ograniczy liczbę awarii i związanych z nimi kosztów. Umożliwi także bardziej precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.


Modernizacja polega na budowie i przebudowie osiedlowych sieci wraz z likwidacją węzłów grupowych, które zostaną zastąpione nowoczesnymi węzłami indywidualnymi. Łącznie w 2019 roku zostanie przebudowane łącznie 3,5 km sieci ciepłowniczej i powstanie 27 nowych węzłów cieplnych. Wartość inwestycji wyniesie ok. 8 mln złotych. Prace rozpoczną się w maju i potrwają do końca wakacji.


Bełchatowski PEC podpisał już umowy z wykonawcami poszczególnych zadań. Pierwsze prace rozpoczną się 6 maja na osiedlu Dolnośląskim, a dokładniej w rejonie skrzyżowania Al. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i ul. Sercańskiej oraz bloków 138-149 i 334-340.


Pozostałe zadania i terminy ich realizacji w 2019 roku:

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/1 (rejon mostu na ul. Mielczarskiego) do ul. Mielczarskiego 2–50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11, 12 – realizacja czerwiec – lipiec

  • Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-15/B (okolice ronda przy ul. Czaplinieckiej) do budynków nr 1, 3, 5 i 7 przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie – realizacja lipiec – sierpień

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studni K-15/B/A do budynku nr 19b przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie – realizacja lipiec – sierpień

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego do budynków os. Dolnośląskie 219–221 w Bełchatowie – realizacja maj – czerwiec

  • Likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi w obiektach: os. Dolnośląskie 219, 220, 221, 340, 337, 338, 339, 336, 334, 335, 143, 138, 141, 142, 144, 139, 140, 145, 147, 146, 148, 149 – realizacja maj – czerwiec

  • Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych w obiektach: ul. Budryka 7 (szkoła SP12), ul. Słowackiego 11 i 13 (likwidacja węzła grupowego), ul. Paderewskiego 10, os. Dolnośląskie 131 – realizacja w lipcu.Z powodu realizacji poszczególnych zadań, na obszarze objętym modernizacją nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody. Mieszkańcy, których dotyczyć będą takie utrudnienia, będą informowani na bieżąco.


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedstawia następujące cele realizowanego projektu:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania infrastruktury przesyłu ciepła


W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się straty ciepła na przesyle nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej. Wykonanie odcinków sieci objętych projektem w technologii rur preizolowanych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich indywidualnymi pozwoli na zmniejszenie strat ciepła.

  • Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Zmniejszenie strat przy przesyle ciepła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania PEC w Bełchatowie na energię cieplną kupowaną w Elektrowni Bełchatów. Ta z kolei będzie mogła ograniczyć ilość spalanego paliwa z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na energię. Zmniejszenie energochłonności sieci ciepłowniczej przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności stanu powietrza atmosferycznego.

  • Poprawa funkcjonowania oraz efektywności sieci ciepłowniczej poprzez zmniejszoną liczbę awarii


Powyższe zadania realizowane są w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Wartość zadań w ramach tych projektów wyniesie łącznie ponad 27 mln złotych, z czego prawie 18 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania unijnego. Prace potrwają do 2022 roku.Więcej informacji na temat realizowanych zadań na stronie www.pec-belchatow.pl w zakładce Projekty UE.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019