joombig banner rotation images

Menu

 

VII sesja rady miasta 1221

 

 

Rondo u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. Wyszyńskiego od dziś nosi nazwę Strzelców Poleskich. Podczas sesji radni uchwalili także wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Bełchatowa do 2023 roku. Zdecydowali także o zasadach obowiązujących przy zgłaszaniu obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. W trakcie marcowego posiedzenia Rady Miejskiej ślubowanie złożyła nowa radna PLUS-a Katarzyna Giesko, która miejsce w radzie zajęła po złożeniu mandatu przez wiceprezydenta Bełchatowa Dariusza Matyśkiewicza. 

 

 

Jednym z punktów obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie było nadanie nazwy rondu, które zostało oddane do użytku w grudniu 2018 roku. Powstało ono na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. kard. S. Wyszyńskiego. Spośród dwóch zgłoszonych propozycji radni przyjęli tę zgłoszoną przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich. Właśnie taka nazwa ma, zdaniem wnioskodawców, przypominać bełchatowianom o bohaterskiej obronie ojczyzny w 1939 roku. Przypomnijmy, że wchodzący w skład Armii Łódź Strzelcy Polescy między 4 a 5 września powstrzymali ataki 19 hanowerskiej Dywizji Piechoty w kierunku na Bełchatów oraz dwóch innych decyzji zmierzających w stronę Szczercowa. Ze względu na przerwanie frontu pod Piotrkowem Trybunalskim, zostali zmuszeni do opuszczenia swoich stanowisk.

 

Ostatni program mieszkaniowy miasta obejmował lata 2014-2018, w związku z tym konieczne było opracowanie dokumentu na lata kolejne. Zgodnie z obowiązkiem, który na gminy nakłada ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, miasto opracowało nowy program na 5 następnych lat. Przyjęty przez radnych dokument przedstawia prognozę dotyczącą wielkości zasobów mieszkaniowych, analizę oraz plan remontów i planowaną liczbę sprzedaży lokali. W programie określone zostały także zasady zarządzania majątkiem lokalowym, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej a także opis planowanych działań, które mają na celu przede wszystkim poprawę wykorzystania posiadanych przez miasto lokali.

 

Miejscy rajcy zajęli się także projektem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Zawiera ona szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji tych inicjatyw a także wymogi formalne, jakie muszą spełniać składane projekty.

 

Rada Miejska rozmawiała także o udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z miejskiego budżetu, warunkach i zasadach korzystania z przystanków komunikacyjnych. Ponadto ustalony został obowiązkowy wymiar 22 godzin dla nauczycieli pracującymi z dziećmi 6-letnimi i młodszymi, zatwierdzony został także plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

AP

 

Podczas marcowej sesji przysięgę złożyła radna Katarzyna GieskoPodczas marcowej sesji przysięgę złożyła radna Katarzyna Giesko

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020