joombig banner rotation images

Menu

 

Strażnicy miejscy codziennie patrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomniStrażnicy miejscy codziennie patrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni

 

Liczba osób bez dachu nad głową w Bełchatowie spada – tak wynika z danych uzyskanych podczas ogólnopolskiego liczenia bezdomnych przeprowadzonego w nocy z 13 na 14 lutego. Liczenie odbywa się co dwa lata. W 2017 roku w naszym mieście było 130 osób bezdomnych, w tym – 111. Miasto prowadzi szereg działań, które mają na celu wsparcie dla osób potrzebujących, a także pomoc w wyjściu z bezdomności.

 

 

Za bezdomne uważa się osoby, które przebywają w schronisku lub noclegowni, a także te mieszkające poza podobnymi placówkami, np. na klatkach schodowych czy ogródkach działkowych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej z 2004 roku, bezdomny to osoba, która:

 

  • nie mieszka w lokalu mieszkalnym,
  • nie jest zameldowana na pobyt stały,
  • jest zameldowana na stałe w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania (np. lokal należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym, lokal stwarza zagrożenie zdrowia lub życia, lub lokal, do którego wstępu odmawiają inne zameldowane w nim osoby).

 

Co dwa lata przeprowadzane jest ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Akcja jest okazją na dotarcie do miejsc grupowania się osób bez dachu nad głową oraz pozwala na bezpośrednią pomoc (np. dostarczenie posiłku czy ciepłej odzieży, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia - odwiezienie do szpitala). Dane pozyskane podczas liczenia pomagają w kreowaniu lokalnej polityki społecznej w zakresie bezdomności, są także uwzględnianie w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych.

 

Podczas liczenia, które odbyło się w styczniu 2015 roku na terenie Bełchatowa przebywało 146 bezdomnych. Dwa lata później, w 2017 roku liczba ta wynosiła 130, czyli o blisko 11 proc. mniej. Tegoroczne liczenie, które przeprowadzone zostało w nocy z 13 na 14 lutego, potwierdziło utrzymującą się tendencję spadkową. Obecnie w Bełchatowie domu pozbawionych jest 111 osób, co oznacza spadek o 14,6 proc. Dane pokazują także, że wśród osób bez dachu nad głową zdecydowana większość (blisko 80 proc.) to mężczyźni w średnim wieku.

 

W liczeniu osób bezdomnych wzięli udział pracownicy szpitala, schroniska dla osób bezdomnych oraz MONAR-u (liczenie stacjonarne). Z kolei strażnicy miejscy, policjanci i pracownicy MOPS-u wykonywali badanie w terenie. Sprawdzane były najbardziej prawdopodobne miejsca przebywania bezdomnych, czyli parki, pustostany, pergole śmietnikowe, klatki schodowe, piwnice i strychy w blokach a także ogródki działkowe. Wszystkie przypadki bezdomności odnotowane w momencie liczenia miały miejsce wyłącznie w placówkach stacjonarnych, tzn. w schronisku, noclegowni i szpitalu – w terenie nie spotkano ani jednej osoby bezdomnej.


Miasto pomaga bezdomnym

 

Miasto prowadzi szereg działań wspierających osoby bezdomne i najbardziej potrzebujące. W sezonie zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją pomocą kilkadziesiąt osób pozostających bez dachu nad głową. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy, po którym ustalają plan pomocy, często mobilizując klientów do podjęcia większych starań o zmianę ich sytuacji życiowej, chociażby poprzez aktywniejsze poszukiwanie pracy czy podjęcie leczenia odwykowego. W ramach Zespołu Poradnictwa Specjalistycznym w ośrodku dyżurują prawnik, psycholog i terapeuta uzależnień.

 

Dodatkowo MOPS udziela wsparcia w formie świadczenia pieniężnego, tj. zasiłków stałych, okresowych i celowych (w szczególności na zakup żywności i leków). Pomoc finansowa obejmuje dwa rodzaje świadczeń: zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości od 50 do 150 złotych oraz zasiłek okresowy, którego wysokość ustalana jest w zależności od dochodów i maksymalnie może wynieść 350 złotych 50 groszy. W 2018 roku przyznane przez MOPS świadczenia opiewały na łączną kwotę 244 tys. 371 zł.

 

Osoby bezdomne mogą także skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Z takiej formy wsparcia każdego roku korzysta ok. 30 osób. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z darmowych obiadów w Miejskiej Jadłodajni. Po złożeniu wniosku MOPS wydaje decyzję i zamawia posiłki dla konkretnych osób. Bezdomni, którzy chcą zjeść coś ciepłego, mogą także udać się do jadłodajni przy ul. Kwiatowej, gdzie nie są wymagane żadne dokumenty ani decyzje, każdy może posilić się i ogrzać. Dziennie osobom w trudnej sytuacji życiowej wydawanych jest tam około siedemdziesięciu porcji.

 

Częścią działań pomocowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest także dbałość o zapewnienie osobom potrzebującym, nie tylko bezdomnym, niezbędnej odzieży. W okresie zimowym wspólnie z PEC prowadzona jest akcja „Wymiany ciepła”, w pozostałych miesiącach odzież wydawana jest z zasobów MOPS-u.

 

Na tym nie koniec. W 2019 roku MOPS będzie realizował program „Lepszy start”. Będzie to cykl zajęć motywacyjno-profilaktycznych skierowanych do osób bezdomnych. Jak podkreślają pracownicy społeczni, bezdomni zmagają się z licznymi problemami, często z uzależnieniem od alkoholu, co z kolei prowadzi do rodzinnych konfliktów, utraty pracy czy eksmisji. Podczas zajęć z psychologiem bezdomni będą pracować nad zachowaniami społecznymi, natomiast warsztaty z terapeutą uzależnień pomogą uczestnikom programu zmierzyć się z problemem alkoholizmu czy nadużywania środków psychoaktywnych, a w rezultacie podjąć leczenie. Przewidziane są także zajęcia z doradcą zawodowym, które mają na celu aktywizację zawodową i edukacyjną. Osoby bezdomne uzyskają pomoc w tworzeniu dokumentów niezbędnych w szukaniu pracy (np. CV, list motywacyjny), dowiedzą się, jak skutecznie szukać zatrudnienia i jakie możliwości zawodowe oferuje rynek pracy. Łączny koszt programu „Lepszy start” to 3 tys. zł.

 

AP

 

Miejski Ośrodek Społeczny prowadzi wiele działań pomagających wyjść z bezdomnościiMiejski Ośrodek Społeczny prowadzi wiele działań pomagających wyjść z bezdomności

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019