joombig banner rotation images

Menu


15 września mija termin III raty podatku od nieruchomości

 

Zbliża się termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych. Wpłat należy dokonywać do poniedziałku, 17 września 2018 roku.


Podatek od nieruchomości odprowadzają wszystkie osoby, które posiadają grunty, budynki, mieszkania lub lokale użytkowe. Zapłacić go muszą właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa. Ponadto zobowiązanie podatkowe ciąży na jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Wygasa natomiast  z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Podatek jest ustalany w drodze decyzji organu podatkowego, oraz jest płatny w proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego. Wpłat podatków można dokonywać przelewem na indywidualne rachunki bankowe w ING Banku Śląskim S.A., wskazane w otrzymanych informacjach oraz decyzjach w sprawie wymiaru podatku na 2018 r.


W Bełchatowie działa sms-owy/mailowy system powiadamiania o terminie zapłaty zobowiązań, o powstałych zaległościach lub nadpłatach w podatkach i opłatach stanowiących dochód Miasta Bełchatowa. Podatnicy, którzy chcą otrzymywać informacje o wysokości swoich zobowiązań w stosunku do Urzędu Miasta Bełchatowa lub o posiadanych nadpłatach za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu komórkowego, e-mailem na adres poczty elektronicznej, powinni wypełnić i podpisać oświadczenie, które znajduje się na stronie internetowej belchatow.bip.gov.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne.

 

Podpisane oświadczenie należy  dostarczyć:

 

  • osobiście: do Urzędu Miasta Bełchatowa (pok. 111, 112, 129 lub Kancelaria Ogólna),
  • pocztą: na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Finansowy, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
  • za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP.


Oświadczenia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail nie będą akceptowane.


Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Finansowym UM przy ul. Kościuszki pok. 127, tel. 44 733 51 27.

 

AP

 

Informacje o podatku od nieruchomości można uzyskać w Wydziale Finansowym UM w Bełchatowie
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019