joombig banner rotation images

Menu


Magistrat przyjmuje wniosku o zwrot podatku akcyzowegoDo 31 sierpnia producenci rolni mogą składać w magistracie wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do formularza trzeba dołączyć także faktury VAT, które potwierdzą zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca tego roku. Potrzebny jest także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru) oraz kopie umów dzierżawy użytków rolnych (do wglądu).

 

Wzór wniosku można pobrać z załącznika poniżej lub ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowych informacji udzielają również pracownicy Wydziału Finansowego bełchatowskiego Urzędu Miasta pod numerem telefonu: 44 733-51-29.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2018 r. to 1.00 zł na 1 litr oleju. Maksymalny zwrotpodatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym będzie więc wynosić 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych. Producent rolny (rolnik) w ciągu całego roku kalendarzowego może zakupić dowolną ilość oleju napędowego do produkcji rolnej (na fakturę VAT), z tym że zwrot podatku akcyzowego przysługuje mu w ramach rocznego limitu, który liczy się następująco: A x 86 x B = Cgdzie:

 

  • A – podatek akcyzowy zawarty w cenie 1 litra oleju napędowego podlegający zwrotowi – w 2018 r. to 1,00 zł,
  • 86 – maksymalne zużycie oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych,
  • B – ilość hektarów użytków rolnych producenta rolnego,
  • C – wyliczona w złotówkach wysokość rocznego limitu producenta rolnego,


Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu:
- jeżeli kwota zwrotu (ilość litrów zakupionego wg faktur paliwa pomnożona przez stawkę zwrotu) jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu,
- jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

 

A o zwrot podatku akcyzowego mogą się ubiegać producenci rolni, to znaczy: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami min. 1 ha użytków rolnych. Wszystko zgodnie z ustawą (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

 

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji przewidziana jest na październik gotówką w kasie urzędu miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

AD-A

Załączniki:
Download this file (wzór wniosku akcyza.pdf)Wzór wniosku - akcyza[ ]396 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019