joombig banner rotation images

Menu

Radni wysłuchali raportu o współpracy z organizacjami pozarządowymiZgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, radnym przedłożony został raport z programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi. Podczas XLVIII Sesji Rady Miejskiej radni zajęli się także podziałem powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze i ustalili liczbę radnych wybieranych w każdym z nich.


1 mln 600 tys. złotych - tyle w 2017 roku miasto przekazało kilkudziesięciu organizacjom pozarządowym. W ramach konkursów otwartych do magistratu wpłynęły 134 oferty, a dofinansowanie przyznane zostało na 125 z nich. Pieniądze spożytkowane zostały na zadania m.in. w obszarach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, sportu, oświaty, kultury czy ochrony środowiska.


Radni rozmawiali o podziale powiatu na okręgi wyborczeW ramach pomocy społecznej rozumianej jako zaspokajanie potrzeb najuboższych mieszkańców miasta oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu miasto wsparło 3 zadania na łączną kwotę 173 tys. zł. Były to działania na rzecz osób bezdomnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, a także przełamujące izolację społeczną osób niepełnosprawnych. Na ochronę zdrowia miasto przekazało 166 tys. 576 zł dotacji. W jej ramach na terenie Bełchatowa przeprowadzono 16 akcji o charakterze profilaktycznym, promujących honorowe krwiodawstwo czy edukacji z pomocy przedmedycznej. Głównym celem wszystkich było kształtowania i wzmacnianie postaw prozdrowotnych mieszkańców Bełchatowa. Z kolei na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz terapię uzależnień i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (w tym letni wypoczynek dzieci i młodzieży), w sumie obejmujące 22 zadania, miejskie dofinansowanie wyniosło 530 tys. 470 złotych, natomiast na zwalczanie narkomanii (2 zadania) – 33 tys. zł.


Wśród dotowanych przedsięwzięć znalazły się także te z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji. Na 40 zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu miasto przekazało łącznie 684 tys. złotych. Były to  cykliczne imprezy wpisane do miejskiego kalendarza (m.in. Grand Prix Bełchatowa w plażowej piłce siatkowej, Czwartki Lekkoatletyczne czy Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Wielką Nagrodę Bełchatowa), różne inicjatywy i zajęcia sportowo-rekreacyjne (w tym także dla osób niepełnosprawnych) oraz szkoleń. Wsparcie miasta przekazane zostało także na organizację autorskich projektów w ramach oświaty i wychowania. Na wzbogacenie oferty edukacyjnej dot. chociażby ochrony środowiska i ekologii dofinansowanie 7 projektów wyniosło łącznie 16 tys. zł.


Z miejskiego portfela przekazane zostały także środki na realizację zadań w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (6 projektów, 24 tys. zł.), turystyki i rekreacji (2 projekty, 2 tys. zł.), bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. pożarowej (2 zadania, 6 tys. zł.), gospodarki komunalnej  i ochrony środowiska (2 zadania, 2 tys. złotych) oraz współpracy z miastami partnerskimi (2 projekty, 4 tys. zł.).


Miasto zajmie się sprawą pergoli śmietnikowej na os. DolnośląskiemTo nie całe wsparcie, jakie w 2017 roku otrzymały od miasta organizacje pozarządowe. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, bez organizowania konkursów otwartych można dofinansować zadania publiczne o wartości poniżej 10 tys. złotych. Prawo pozwala na składanie jednej oferty wspólnie przez kilka organizacji, dzięki czemu nawet niewielkie z nich, łącząc siły, mogły zrealizować większe projekty. Z trybu pozakonkursowego skorzystały 24 bełchatowskie organizacje. 124 tys. złotych dotacji wykorzystane zostały na ochronę zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dofinansowaniem objęte zostały także projekty skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mowa tu chociażby o Śniadaniu Wielkanocnym i Miejskiej Wigilii.

Pieniądze dla policji z miejskiej kasy


Jednym z punktów obrad majowej sesji był podział powiatu bełchatowskiego na 2 okręgi wyborcze. W każdym z nich wybieranych będzie sześciu radnych. Radni zajęli się także sporem między kilkoma wspólnotami mieszkaniowymi na os. Dolnośląskim dotyczącym pergoli śmietnikowej. Konflikt dotyczący jej lokalizacji i zasad z niej korzystania ciągnie się już od kilku lat. Władze miasta po raz kolejny postanowiły pochylić się nad tą sprawą. Przedstawiciele wszystkich wspólnot zainteresowanych rozwiązaniem sytuacji zostały zaproszone na spotkanie, które ma nastąpić w pierwszej połowie czerwca. Jest szansa, że podczas niego dojdzie do porozumienia w tej sprawie.

 

AP
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018