joombig banner rotation images

Menu

Budżet miasta na 2018 rok został uchwalony, Rada Miejska w Bełchatowie przyjęła prezydencki projekt jednogłośnie. Na inwestycje miasto przeznaczy 34 mln złotych, czyli prawie o 10 mln więcej niż w roku 2017. Oprócz dużych unijnych projektów budżet uwzględnia wiele drobnych zadań - budowę dróg, chodników, czy oświetlenia, m.in. na nowych bełchatowskich osiedlach.

 

Jak podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, uchwalony budżet jest pod wieloma względami rekordowy, chodzi zarówno o kwoty przeznaczone na inwestycje, ale i o pozyskane fundusze unijne. - Z pełną odpowiedzialnością oraz świadomością mogę powiedzieć, że jest to budżet proinwestycyjny i prorozwojowy. Realizujemy szereg znaczących inwestycji w mieście, w tym pięć finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.


Wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie. Wnioski radnych, dotyczące przede wszystkim wydatków majatkowych, zostały uwzględnione w drugiej autopoprawce zgłoszonej na sesji.

 

Prezydencki projekt budżetu jest proinwestycyjny i prospołeczny

Budżet miasta po raz drugi w historii przekracza 200 mln złotych. Dochody określono na poziomie 233 mln złotych, po stronie wydatków zaś zapisano kwotę 241 mln złotych, z czego 14 procent stanowią wydatki majątkowe. Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów miasto planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 17 mln 600 tys. złotych.


Zgodnie z budżetem, na inwestycje w 2018 roku miasto przeznaczy 34 mln zł, co stanowi 14 procent wszystkich wydatków. Jest to kwota o 40 proc. wyższa niż w 2017 roku. 28 mln zł przeznaczonych zostanie na kontynuację już rozpoczętych inwestycji, prawie 5 mln zł na nowe zadania, z tego 1 mln 210 tys. na projekty twarde w ramach budżetu obywatelskiego.

 

2018 rok to kontynuacja dużych projektów unijnych, które stanowią 34 proc. planowanych wydatków majątkowych. Miasto ogłosiło przetarg na budowę węzła przesiadkowego, na przełomie 2018 i 2019 roku w mieście pojawią się nowe autobusy niskoemisyjne. Znaczące nakłady zostaną także

Budżet na 2018 rok zdominował XLIII Sesję Rady Miejskiej w Bełchatowie

przeznaczone na miejską zieleń. W 2018 roku rozpocznie się realizacja projektu „Bełchatów w zieleni”, zakończony natomiast projekt „Energia, Natura na bełchatowskim szlaku”, w ramach którego w Bełchatowie powstaną trzy szlaki turystyczne i Jabłoniowy Sad.

 

Jeśli chodzi o infrastrukturę, w budżecie na 2018 rok ponad 11 mln złotych będzie przeznaczonych na budowę dróg i parkingów. Zakończona zostanie budowa ul. Kopeckiego, wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. Wyszyńskiego. W planach jest także budowa dróg w os. Binków, Ludwików i Olsztyńskie. Realizowane będą także kolejne parkingi, między innymi parking śródmiejski na około 100 miejsc.

 

Nowością jest propozycja prezydent Bełchatowa Marioli Czechowskiej podziału wydatków bieżących związanych z modernizacją i utrzymaniem dróg. W roku 2018 po raz pierwszy podzielone będą one na kilka kategorii, w ramach których wykonane zostaną nakładki emulsyjno-grysowe, remonty chodników, ulic i dróg oraz utrzymywane będą drogi gruntowe na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych. W sumie 4 mln 370 tys. zł zostało podzielonych na 7 grup zadań, którym przypisano konkretne kwoty i wskazano miejsca realizacji.


Miasto planuje także wymianę okien w budynkach komunalnych, na co w budżecie miasta zapisano 600 tys. złotych. Dodatkowo dozbrojone mają zostać strefy inwestycyjne oraz wykupywane będą kolejne grunty pod wschodnią obwodnicę miasta. Realizowane będą także zadania z zakresu oświetlenia ulicznego, doświetlone mają zostać kolejne ulice na os. Ludwików i Politanice.


Ważną częścią przyszłorocznego budżetu są środki na zasiłki, dodatki mieszkaniowe i różnorodną pomoc dla mniej sytuowanych mieszkańców. Z dotacji celowej realizowane będą wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +”, w budżecie zarezerwowano na ten cel ok. 30 mln złotych. W sumie na rodzinę i pomoc społeczną miasto przeznaczy prawie 65 mln złotych, co stanowi blisko 27 procent wszystkich planowanych wydatków. W budżecie wydzielone zostały także fundusze na realizację ośmiu zwycięskich projektów tegorocznego budżetu obywatelskiego.


Na oświatę w 2018 roku miasto przeznaczy blisko 77 mln złotych, czyli około 32 procent wydatków budżetowych. Niemal połowę tej kwoty (ok. 48 procent) pokryje subwencja oświatowa, reszta pochodzić będzie ze środków własnych miasta, mowa o kwocie nieco powyżej 37 mln złotych.

 


Aby zrealizować wszystkie zapisane w budżecie wydatki, miasto planuje zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 17 mln 600 tys. złotych. - Budżet jest optymalny, łączy w racjonalny sposób liczne potrzeby mieszkańców z ograniczonymi zasobami finansowymi miasta. Chcę zapewnić, że wspomniany kredyt nie jest zaciągany na bieżącą konsumpcję, tylko na rozwój naszego miasta, na zadania inwestycyjne. Jego wysokość jest dość znacząca, ale biorąc pod uwagę wskaźniki, mogę powiedzieć, że jest to zadłużenie bezpieczne – wyjaśnia prezydent Mariola Czechowska. 

 

 

Planowany poziom długu na koniec 2018 roku wyniesie 55 mln złotych, co stanowi niecałe 24 procent dochodów budżetowych, a poziom obciążenia dochodów kosztami obsługi długu, czyli spłatą rat i odsetek wyniesie 4,6 procent przy limicie, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi dla Bełchatowa 10,6 procent. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w poprzednich latach zaciągane przez miasto kredyty sięgały 25 mln w 2009 roku i 18 mln w roku 2010.

 

Do budżetu swoje propozycje składali radni miejscy, spółki i jednostki oraz mieszkańcy. W sumie do urzędu miasta wpłynęło 191 propozycji inwestycji i zadań na przyszły rok, z których część została uwzględniona w drugiej autopoprawce.

 

Budżet na 2017 rok został uchwalony jednogłośnie

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018