joombig banner rotation images

Menu

Do końca roku można zgłaszać kandydatów na ławników sądowychDo końca roku, czyli do 31 grudnia, przyjmowane będą zgłoszenia na ławników sądowych w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim W wyborach uzupełniających Rada Miejska w Bełchatowie wybierze 14 osób, w tym cztery do bełchatowskiego sądu pracy oraz dziesięć do piotrkowskiego Sądu Okręgowego. Wybory uzupełniające na kadencję 2016 -2019 odbędą się w lutym. O tym, kto zostanie ławnikiem zdecydują miejscy radni. Podczas grudniowej sesji powołany zostanie zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 

CZYTAJ:Miejscy radni zajmą się budżetem na 2018 rok

Ławnik to przedstawiciel społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, który bierze udział w wydawaniu wyroków przez sąd. W zakresie orzekania ławnik posiada większość uprawnień sędziego, czyli jest niezawisły, podlega tylko Konstytucji RP i ustawom, a jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może jednak przewodniczyć rozprawie sądowej, nie musi także uzasadniać zdania odrębnego, jeżeli takie złożył.


Ławnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem Polski, mieszka lub pracuje w gminie w której kandyduje i nie została pozbawiona praw obywatelskich i cywilnych. Przyszły ławnik musi mieć skończone 30 lat, ale nie może przekroczyć 70 roku życia. Wymagane jest co najmniej średnie wykształcenia, a moralność kandydata do pracy w sądzie nie może budzić najmniejszych zastrzeżeń. Dodatkowo jego zdrowie musi mu pozwalać na wykonywanie obowiązków. Dodatkowo do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą natomiast być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej,  funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać np. związki zawodowe, zakłady pracy, stowarzyszenia, prezesi sądów. Osoba niezależna, która chciałaby uczestniczyć w rozprawach w roli ławnika, musi uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców gminy.


Ważne! Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:


-  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
-  oświadczenie  kandydata, że nie jest  prowadzone  przeciwko  niemu  postępowanie
   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
-  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
-  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki    zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
-  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu   osobistego.  
-  aktualny  odpis z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo odpis  lub  zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku zgłoszenia dokonanego  przez  stowarzyszenie, inną  organizację  społeczną  lub  zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
-  listę  osób  zawierającą  imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata na ławnika,  w przypadku  zgłoszenia przez obywateli. 
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, natomiast koszty opłat za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników wyborach uzupełniających upływa 31 grudnia 2017 roku. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa przy ul. Czyżewskiego 7 – pokój 112 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 oraz we wtorki do godz. 18:00). Dokładnych informacji na temat wyborów uzupełniających  udziela Elżbieta Jaszyńska – Koordynator Zespołu ds. Ewidencji Danych Osobowych, telefon 44 733 52 49.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie lub które nie spełnią  wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie  terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

AP

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018