joombig banner rotation images

Menu

Dzień Otwarty w KPP w Bełchatowie przybliży zasady naboru do policjiBełchatowscy policjanci organizują Dzień Otwarty dla wszystkich zainteresowanych służbą w Policji. 5 listopada w siedzibie komendy policjanci przedstawią zasady i procedury naboru do służby, odbędą się też zajęcia z psychologiem i test sprawnościowy.

Rekrutacja do służby w policji ma charakter ciągły i konkursowy, co oznacza, że dokumenty przyjmowane są przez cały rok a w trakcie całej procedury naboru kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów - im więcej ich zdobędzie, tym wyżej znajdzie się na liście rankingowej.

 

W tym roku łódzka komenda wojewódzka policji organizuje kilka terminów przyjęć do pracy w komendach na terenie województwa łódzkiego. Ostatnie w tym roku odbędą się 2 listopada (przyjętych zostanie 67 nowych funkcjonariuszy) i 28 grudnia (100 wolnych miejsc). W związku z tym wszyscy bełchatowianie, którzy marzą o pracy w policji, już 5 listopada będą mogli sprawdzić, czy się do tej pracy nadają. Dzień Otwarty odbędzie się w komendzie przy ulicy 1 Maja, początek o godzinie 9.00.

 

Jak podkreśla Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie, insp. Karol Mielczarek, służba w policji to przede wszystkim służba społeczeństwu. W codziennej pracy ważna jest chęć niesienia pomocy i duża odporność psychiczna, ponieważ funkcjonariusze nieustannie spotykają się z sytuacjami stresującymi oraz zagrażającymi życiu lub zdrowiu. - Potrzebujemy osób bezrobotnych oraz tych, które mają pracę, ale chcą odmienić swoje życie i mają wystarczająco empatii, by podjąć fascynującą, ale nie ukrywajmy, także niełatwą pracę policjanta – dodaje komendant Mielczarek.

 

Podczas Dnia Otwartego każdy będzie mógł zapytać o zasady i procedury rekrutacji, ponadto odbędą się także zajęcia z psychologiem. Dodatkowo każdy, kto zabierze ze sobą obuwie i strój sportowy, będzie mógł pod okiem policyjnych instruktorów sprawdzić się na torze przeszkód, jaki pokonują kandydaci do służby.

 

Kto może zostać policjantem:

 

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Praca w policji - preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

 

- wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
- wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
- wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

 

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 

- posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;
- posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- posiadanie prawa jazy kategorii „A” lub „C”.

 

Wymagane dokumenty:

 

- podanie o przyjęcie do służby;
- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Bełchatowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Więcej informacji na temat Dnia Otwartego i zasad naboru do pracy w policji można uzyskać pod numerem telefonu 44 635 52 38.

AP

Bełchatowska policja organizuje Dzień Otwarty

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018