joombig banner rotation images

Menu

Miasto opracowało Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w RodzinieProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 został przyjęty na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie. Głównym celem programu jest znaczące ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w Bełchatowie, a także zwiększenie pomocy jej ofiarom. Służyć temu ma szereg inicjatyw, zarówno profilaktycznych jak i edukacyjnych, a także tych wspierających ofiary w ramach warsztatów i terapii. Ponadto program przewiduje zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy oraz stałe podnoszenie kwalifikacji przez osoby pracujące z rodzinami dotkniętymi przemocą.

 

Zgodnie z prawem przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Może ona prowadzić do narażenie ofiar na ryzyko utraty zdrowia a nawet życia, narusza ich godność, nietykalność cielesną i wolność oraz powoduje krzywdy moralne i szkody na zdrowiu psychicznym.

 

Krzywdzenie członków rodziny może przybierać różne formy:

 

- przemocy fizycznej, np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy,

 

- przemocy psychicznej, np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb,

 

- przemocy seksualnej, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety,

 

- przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny.

 

Przemoc w rodzinie jest znaczącym problemem społecznym, liczba zgłaszanych przypadków z roku na rok wzrasta. W ubiegłym roku policja założyła 152 osobom podejrzanym o stosowanie przemocy w rodzinie tzw. niebieskie karty, dla porównania rok wcześniej takich przypadków było 89. Według danych, w 94 przypadkach równolegle występował problem nadużywania alkoholu lub stosowania środków psychoaktywnych – narkotyków i dopalaczy.

 

Radni przyjęli Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020Władze Bełchatowa opracowały kompleksowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, który został przyjęty podczas październikowej sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z jego założeniami, miasto będzie kładło większy nacisk na prowadzenie różnych działań profilaktycznych oraz edukacyjnych, także w szkołach. Mają one przede wszystkim uświadamiać i uwrażliwiać mieszkańców Bełchatowa na problem przemocy, a także uczyć, jak jej przeciwdziałać. Poza tym organizowane będą warsztaty, projekty i szkolenia, a także prowadzone będzie szerokie poradnictwo specjalistyczne – rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne oraz dotyczące uzależnień.

 

Na tym nie koniec, zwiększona zostanie skuteczności działań interwencyjnych i prawnych wobec osób stosujących przemoc. Chodzi głównie o częstsze zatrzymywanie sprawców przez policję, kierowanie aktów oskarżenia do sądu, wydawanie nakazów opuszczenia mieszkania i zakazów zbliżania się do ofiar. Dzięki tym wszystkim działaniom sprawcy przemocy mają mieć świadomość, że nie ma przyzwolenia na działania agresywne i krzywdzenie członków rodziny, a kara za popełniane przestępstwa będzie nieunikniona.

 

Nie mniej ważne dla władz Bełchatowa jest wspieranie ofiar przemocy. Miasto będzie prowadzić szereg działań, których głównym celem ma być poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych przemocą. Ważną częścią opracowanego i przyjętego programu jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z rodzinami dotkniętymi przemocą.

 

Warto przypomnieć, że ofiary zachowań przemocowych mogą skorzystać z pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest to zespół osób składający się z przedstawicieli służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego, jego pracami kieruje Ewa Woźniak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2, telefon: 44 635 28 88. Więcej o tym, gdzie ofiary przemocy mogą znaleźć pomoc i wsparcie można znaleźć w zakładce „Dla mieszkańca / pomoc społeczna”.

AP

 

 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018