joombig banner rotation images

Menu

Do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Producentami rolnymi są:
- osoby fizyczne ,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami min. 1 ha użytków rolnych.  


WYMAGANE DOKUMENTY


1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
4. Kopie umów dzierżawy użytków rolnych(do wglądu).


LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO


Producent rolny (rolnik) w ciągu całego roku kalendarzowego może zakupić dowolną ilość oleju napędowego do produkcji rolnej (na fakturę VAT), z tym że zwrot podatku akcyzowego przysługuje mu w ramach rocznego limitu, który liczy się następująco:


A x 86 x B = C


gdzie:

A – podatek akcyzowy zawarty w cenie 1 litra oleju napędowego podlegający zwrotowi – w 2017 r. to 1,00 zł,

86 – maksymalne zużycie oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych,

B – ilość hektarów użytków rolnych producenta rolnego,

C – wyliczona w złotówkach wysokość rocznego limitu producenta rolnego,

Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą limitu przypadającego producentowi rolnemu

- jeżeli kwota zwrotu (ilość litrów zakupionego wg faktur paliwa pomnożona przez stawkę zwrotu) jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu,
- jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.


Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. wynosi 1.00 zł na 1 litr oleju. Maksymalny zwrot podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2017 r. wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi do dnia 31 października 2017 r (przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku).  

Wniosek można pobrać TUTAJ lub w załączniku poniżej.


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  44 / 733-51-29

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018