joombig banner rotation images

Menu

Od 14 lipca działa program pomocy w spłacie zadłużenia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Osoby, których zadłużenie nie przekracza 15 tys. złotych i spełnią wymagania programowe, mogą odpracować zaległości czynszowe. Na dzień 30. czerwca b.r. najemcy zalegali z czynszem na kwotę 2 mln 224 tys. 721 zł.

 

 

14. lipca Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wprowadziło program pomocy w spłacie zadłużenia na rzecz spółki. Program kierowany jest do osób i rodzin, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej i nie są w stanie spłacić zaległych należności. Co ważne odpracować można tylko zaległości a bieżące opłaty (co najmniej od dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku) muszą być dokonywane terminowo i w całości. Spółka liczy, że dzięki temu programowi uda się również zmotywować lokatorów do regularnych opłat. - Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy i czynnego korzystania z możliwości stworzonych przez program - mówi Justyna Kuźmicka, p.o. kierownika wydziału windykacji sądowniczo - komorniczej PGM.


Osoby chętne do odpracowania swojego zadłużenia będą wykonywać prace porządkowe (np. przy utrzymaniu zieleni czy odśnieżaniu chodników), usługowe lub remontowo-budowlane (np. porządkowo-rozbiórkowe lub drobne prace konserwatorskie). Wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem pracowników PGM. Przystąpienie do Programu następuje na zasadzie Porozumienia zawartego między Zarządem Spółki a dłużnikiem. Stawka godzinowa wykonania świadczenia została ustalona na 13 zł brutto.

 

Kto może skorzystać z programu pomocy w spłacie zadłużenia?

 

PGM umożliwia spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego :

1. dłużnikom,którzy są Najemcą lokalu mieszkalnego w zasobie zarządzanym lub administrowanym przez PGM Spółka z o. o.,
2. dłużnikom którzy są użytkownikiem lokalu mieszkalnego zarządzanym lub administrowanym przez PGM Spółka nie mającym tytułu prawnego do tego lokalu i jest obowiązany wnosić odszkodowanie za bezumowne jego zajmowanie.

 

Z możliwości spłaty zadłużenia nie mogą skorzystać osoby, wobec których trwa postępowanie sądowe o wydanie nakazu zapłaty lub eksmisję, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz osoby wobec których egzekucja komornicza jest skuteczna.

 

Osoby zainteresowane odpracowaniem swojego zadłużenia mogą zgłaszać się do siedziby głównej PGM Spółka przy ul. Czyżewskiego 7, pokój nr 6 lub do poszczególnych Rejonów Obsługi Mieszkańców. Wraz z podaniem o odpracowanie zadłużenia dłużnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dochodach. Jako kryterium dochodowe przyjmowane będzie zasady obowiązujące w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Średni dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 m-cy poprzedzających datę zgłoszenia nie może przekraczać 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1750 zł) i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1250 zł).

 

O zakwalifikowaniu do programu zdecyduje specjalnie powołana Komisja, która wypracowaną propozycję przedłoży zarządowi spółki. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu nr (0-44) 632-37-73, wew. 749.

AP

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018