joombig banner rotation images

Menu

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W Bełchatowie punkt porady są udzielane w Urzędzie Miasta. Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

 

Od 4. stycznia 2016 roku w bełchatowskim magistracie jest udzielana bezpłatna pomoc prawna. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. W Bełchatowie punkt bezpłatnej pomocy prawnej działa w Urzędzie Miasta  przy ul. Kościuszki 1 w budynku "B" pok. nr 4.


Kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65. lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Co obejmują bezpłatne porady?

 

Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 
Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Bezpłatne porady prawne są udzielane w bełchatowskim Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1 w budynku "B" w pokoju 4 (parter).


Dni i godziny otwarcia:


Poniedziałek 11.00 - 15.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek 09 .00 – 13.00
Piątek 11.00 – 15.00

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018