joombig banner rotation images

Menu

Trzynaście projektów podstawowych oraz dziewięć przedsięwzięć uzupełniających. Wśród pomysłów wpisanych do właśnie zakończonego dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji są między innymi: koncepcja remontu i termomodernizacji dziesięciu kamienic, budowa i modernizacji już istniejących śródmiejskich parkingów, stworzenie parku kieszonkowego czy kompleksowa przebudowa tego istniejącego przy pl. Wolności. Dokument, który jest efektem współpracy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych powstawał przez ostanie sześć miesięcy.

 

Wiosną bieżącego roku Miasto Bełchatów przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt ten zintegrował wokół siebie szeroką grupę osób, która aktywnie włączyła się w opracowanie pomysłów będących receptą na „uzdrowienie” obszaru zdegradowanego. Przypomnijmy, że rewitalizacja to proces, który ma na celu odbudowywać – przede wszystkim w kontekście społecznym - najbardziej zdegradowane obszary miasta. W Bełchatowie obszar ten obejmuje całe centrum. Rewitalizacja nie dotyka jakiegoś marginalnego, fragmentu miasta, a jego zasadniczej części. To ulice i miejsca, z których korzystamy wszyscy, załatwiając urzędowe sprawy, prowadząc dzieci do szkół i przedszkoli. Jedni bełchatowianie tu mieszkają, inni pracują, a jeszcze inni spotykają się z przyjaciółmi. Bez wątpienia więc teren zaproponowany do rewitalizacji to kluczowa część Bełchatowa.

 

W proces rewitalizacji włączeni są mieszkańcy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty nimi zarządzające, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, podmioty gospodarcze i publiczne. Katalog osób wciągniętych w proces uzdrawiania śródmieścia jest naprawdę szeroki - Generalna zasada rewitalizacji to partycypacja społeczna. To uczestnictwo jest wymagane i bardzo pożądane na każdym etapie procesu rewitalizacji. My jako samorząd mamy stworzyć warunki do tego by wszyscy interesariusze mogli się wypowiedzieć w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Niezbędne jest też poznanie potrzeb i oczekiwań tych, których rewitalizacji dotyczy – wyjaśnia Alicja Paprocka. Temu mają służyć konsultacje społeczne. Pierwsze odbyły się w maju. Pomysły i propozycje zadań rewitalizacyjnych mieszkańcy mogli składać na odpowiednio wypełnionych formularzach do 3 czerwca bieżącego roku. Inicjatyw zgłoszonych do programu było ponad sześćdziesiąt. Po weryfikacji wszystkich wniosków, na ich podstawie został stworzony projekt dokumentu GPR, w którym znalazło się 13 projektów podstawowych oraz 9 przedsięwzięć uzupełniających. Projekt ten również poddany został konsultacjom, które miały na celu wprowadzenie ewentualnych uwag do zaproponowanych pomysłów – Myślę, że wszystkie koncepcje, które zostały zawarte w projekcie są spójne i uzupełniają się. Należy zwrócić uwagę, że w centrum miasta jest sporo nowych i odnowionych obiektów, niestety w oczy rzucają się też stare i zniszczone kamienice. Wyznaczony, zdegradowany obszar naszego śródmieścia charakteryzuje się również wysokim wskaźnikiem problemów społecznych. Wszystkie problemy obszaru zdegradowanego zostały wzięte pod uwagę w tworzeniu koncepcji poprawy wizerunku i jakości życia na bełchatowskim śródmieściu.

 

Wśród trzynastu projektów wpisanych w dokument GPR znalazła się między innymi koncepcja remontu i termomodernizacji dziesięciu kamienic, a także zaadoptowanie ich na mieszkania, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizowanych bezdomnych. Dużym i ważnym projektem jest też utworzenie w obszarze zdegradowanym, a dokładnie w obiekcie przy Placu Wolności 10, miejsca współpracy władz, przedsiębiorców i mieszkańców z przedstawicielami miast partnerskich. Oprócz funkcji centrum wymiany doświadczeń związanych z minimalizowaniem skutków negatywnych zjawisk dotykających poszczególne miasta, obiekt ten będzie pełnił funkcję gastronomiczną, w której zaplanowano także zaplecze szkoleniowe pozwalające na doskonalenie umiejętności kulinarnych.

 

Przebudowie budynku przy Placu Wolności towarzyszyć będzie rewitalizacja sąsiadującego z nim, od lat zaniedbanego parku miejskiego, gdzie mają powstać trzy strefy: historyczno-patriotyczna, gastronomiczno-wypoczynkowa oraz rekreacyjna. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców powstał również pomysł budowy i modernizacji już istniejących  śródmiejskich parkingów  oraz zagospodarowania działki wraz z budową ciągu pieszego łączącego ul. Kościuszki z ulicą Witosa. Według proponowanego projektu ma powstać tam park kieszonkowy pełniący funkcję przejścia i przestrzeni wyposażonej w kosze na psie odchody, gdzie właściciele psów będą mogli wyprowadzić pupila na wybieg. Z ciekawą inicjatywą wyszła także właścicielka kamienicy przy ulicy Kościuszki 4 i 4a. W swojej propozycji zgłosiła chęć rozbudowy budynku o trzecią kondygnację i zagospodarowania jej dla działalności związanej z edukacją i kulturą.  Na uwagę zasługują również projekty, których priorytetowym celem jest pozytywne oddziaływanie na sferę społeczną i środowiskową. Wśród nich znalazły się działania ponoszące kompetencje osób udzielających wsparcia, a co za tym idzie, zagwarantowanie lepszej pomocy mieszkańcom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  zadania wspierające dzieci z rodzin wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem czy projekt zakładający organizację indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem i terapeutą uzależnień dla osób bezdomnych.

 

Swoją propozycją zadania do realizacji w ramach rewitalizacji podzieliła się także Fundacja Społeczna „Solidarni”, która prowadzi jadłodajnię dla osób bezdomnych i ubogich. Fundacja jest pomysłodawcą projektu w ramach którego,  w formule ekonomii społecznej, miałby powstać miejsca pracy dla osób wykluczonych z obszaru rewitalizacji.

 

Na zrealizowanie wszystkich propozycji działań zawartych w dokumencie GPR przewidziany jest okres najbliższych pięciu lat. Szacunkowy koszt rewitalizacji centrum wyniesie ponad dwadzieścia siedem milionów.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018