joombig banner rotation images

Menu

Wniosek pn. „Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła przesiadkowego w Bełchatowie”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Cel główny projektu: Poprawa jakości powietrza w wyniku budowy pasywnego budynku węzła przesiadkowego o podniesionych parametrach energetycznych. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną (poniżej 15kWh/m2/rok) poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Okres realizacji projektu 30.06.2016r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 5 326 546,25

Wysokość dofinansowania: 1 984 058,70 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje budowę budynku i zadaszenia węzła przesiadkowego wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) – pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej oraz systemu zarządzania energią i jej monitorowania. W ramach zadania przewiduje się także zagospodarowanie terenu wokół budynku węzła obejmujące układy komunikacyjne dla autobusów i samochodów osobowych, chodniki, ścieżki rowerowe oraz tereny aktywne biologicznie z zielenią niską i wysoką. Projektuje się parterowy budynek węzła o łącznej powierzchni użytkowej 255,2 m² celem stworzenia przyjaznego i wygodnego miejsca obsługi dla pasażerów przesiadających się z indywidualnych do publicznych środków transportu przy założeniu zminimalizowania niezbędnej ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcji szkodliwych gazów do atmosfery. Budynek będzie uwzględniał demonstracyjność - powszechnie będą informacje o jego energooszczędności.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018