joombig banner rotation images

Menu

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa to projekt o znaczeniu kolosalnym dla mieszkańców i miasta jako takiego. Łączna wartość projektu to ponad 120 mln. zł. netto. Na realizację inwestycji, w ramach wspomnianego projektu, Miasto wywalczyło dofinansowanie w ramach tzw. Funduszu Spójności, w wysokości ponad 72 mln. zł., 33 mln. zł. to środki, jakie samorząd pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie preferencyjnej pożyczki, pozostała kwota będzie stanowić finansowy wkład Miasta. Umowę na unijne dofinansowanie podpisano 18 marca 2010 r. Realizatorem projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN.

 

Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bełchatów poprzez wyposażenie jej w infrastrukturę techniczną zapewniającą:
- odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/WG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
- spełnienie przez aglomerację Bełchatów o wielkości powyżej wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa odpowiedniej ilości i jakości wody do picia   zgodnej z aktami prawnymi UE i polskimi, tj. Dyrektywą 98/83/EWG w sprawie jakości wody do picia wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r.   w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Przewidywane efekty ekologiczne to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez:
- budowę kompleksową szczelnego systemu kanalizacyjnego ścieków sanitarnych,
- likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb),
- likwidację niekontrolowanych wylotów ścieków do istniejących cieków terenowych-rzeki Rakówki, rowów lub bezpośrednio do gruntu,
- przetransportowanie ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego i dalej do oczyszczalni ścieków w Bełchatowie.

 

W ramach przedmiotowego projektu planuje się wykonać następujące  zakresy:
- kanalizacja sanitarna - 36,7 km wraz 3 przepompowniami (budowa nowych)   i 12,1 km (remonty i przebudowy istniejących sieci),
- kanalizacja deszczowa - 31,3 km wraz z 4 układami do podczyszczania   (budowa nowych),
- sieć wodociągowa - 10,0 km (budowa nowej) i 6,2 km (remonty i przebudowy istniejących sieci).

 

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa pozwoli na:
- ochronę zasobów wodnych rzeki Rakówki,
- ochronę wód podziemnych,
- ochronę środowiska naturalnego,
- podniesienie standardu życia mieszkańców Miasta Bełchatowa,
- dociążenie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, która ma zapewnić odbiór nieczystości z terenu Miasta,
- wzrost stopnia skanalizowania miasta z 89,5% do 95,1%,
- całkowita eliminacja rurociągów azbestowo-cementowych,
- zapewnienie mieszkańcom nowo powstałych osiedli dostępu do miejskiej sieci wodociągowej.

 

W skład przedsięwzięcia pn.: ?Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" wchodzi 9 kontraktów:

Kontrakt 01 - Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki:
-    Przebudowa ujęcia: 1 szt.

Czytaj więcej...Kontrakt 02 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej - etap III:
-    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 0,7 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej: 0,2 km
-    Budowa sieci kanalizacji deszczowej: 0,6 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji deszczowej: 0,3 km
-    Budowa wodociągu: 0,6 km
-    Budowa wyprowadzeń wodociągowych: 0,3 km

Czytaj więcej...Kontrakt 03 - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w Os. Ludwików - etap I:
-    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 8,4 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej: 2,4 km
-    Budowa sieci kanalizacji deszczowej: 7,3 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji deszczowej: 2,0 km
-    Budowa wodociągu: 5,5 km
-    Budowa wyprowadzeń wodociągowych: 0,2 km

Czytaj więcej...Kontrakt 04 - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach Pabianickiej i  Cegielnianej:
-    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 2,9 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej: 1,0 km
-    Budowa sieci kanalizacji deszczowej: 2,3 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji deszczowej: 1,2 km
-    Budowa wodociągu: 0,8 km
-    Budowa wyprowadzeń wodociągowych: 0,2 km
-    Budowa pompowni ścieków: 1 szt.

Czytaj więcej...

 

Kontrakt 05 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Politanice:
-    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 11,2 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej: 1,9 km
-    Budowa sieci kanalizacji deszczowej: 9,6 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji deszczowej: 1,5 km
-    Budowa pompowni ścieków: 2 szt.

Czytaj więcej...Kontrakt 06 - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze "Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody:
-    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 3,2 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej: 0,6 km
-    Budowa sieci kanalizacji deszczowej: 1,8 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji deszczowej: 0,3 km
-    Budowa wodociągu: 2,2 km
-    Budowa wyprowadzeń wodociągowych: 0,2 km

Czytaj więcej...Kontrakt 07 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Os. Binków:
-    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: 3,4 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej: 0,8 km
-    Budowa sieci kanalizacji deszczowej: 3,6 km
-    Budowa wyprowadzeń kanalizacji deszczowej: 0,8 km

Czytaj więcej...

 

 

Kontrakt 08 - Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa:
-    Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 12,3 km
-    Budowa i przebudowa sieci wodociągowej: 6,2 km
-    Wykonanie spinek wodociągowych: 1 szt.
-    Przebudowa hydroforni: 3 szt.
-    Przebudowa przepompowni ścieków: 1 szt.

Czytaj więcej...Kontrakt 09 - Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków:
-    wykonanie modernizacji stacji odwodniania osadów
-    wykonanie nowego magazynu osadu odwodnionego
-    wykonanie układu pomp ciepła
-    wykonanie suszarni osadu - suszarni słonecznej (cztery ciągi technologiczne)
-    wykonanie magazynu osadu wysuszonego
-    wykonanie sieci międzyobiektowych
-    wykonanie zasilania energetycznego
-    wykonanie systemu AKPiA i sterowania z wizualizacją dla nowych obiektów

Czytaj więcej...

 

 

>>> Więcej informacji na temat projektu można znaleźć TUTAJ

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018