joombig banner rotation images

Menu

Program rewitalizacji rzeki RakówkiStan wody w Rakówce jest bardzo dobry – oceniają naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Do bełchatowskiej rzeki mogą więc trafiać kolejne gatunki ryb, a nawet raków. Dlatego Miasto rozpoczęło wdrażanie projektu „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa”, który został dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. „Rozpoczęliśmy wdrażanie pierwszego etapu rewitalizacji Rakówki. Program ten został opracowany na zlecenie prezydenta Bełchatowa, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jeszcze w lipcu, do środowiska wprowadziliśmy endemiczne charakterystyczne dla dorzecza gatunki ryb reofilnych, czyli jazie i klenie. Następnym etapem programu jest restytucja raka. W okolicach miesiąca września, do bełchatowskiej rzeki trafią raki błotne” - mówi prof. Andrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodając, że wszystko wskazuje na to, iż rewitalizacja przyniesie wymierne efekty ekologiczne w postaci poprawy jakości wody.

Zarybienie rzeki może się także przyczynić do walki z moskitami. Ryby, które pojawiły się w Rakówce żywią się bowiem larwami komarów. Co z pewnością jest skuteczniejsze niż doraźne i jednorazowe opryski.

Uzasadnieniem dla rewitalizacji są pierwsze pozytywne wyniki pilotażowych zabiegów odbudowy ichtiofauny oraz astakofauny rzeki Rakówki, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku. Wstępne zarybienia i zaraczenia oraz analiza efektywności tych zabiegów, wskazują na możliwość uzyskania wysokiej skuteczności rewitalizacji. „Działania, które teraz podejmujemy są efektem wielu lat pracy nad poprawą stanu wód naszej rzeki i wszystkich jej dopływów. Cieszy nas, że w nasze przedsięwzięcia – zaraczanie i zarybianie Rakówki angażują się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co może świadczyć o tym, że nasz projekt ma duże szanse, aby przynieść wymierne efekty ekologiczne. Wierzę, że tegoroczny program będzie utrwalony kolejnymi etapami realizacyjnymi, w których uda się wprowadzić do Rakówki także gatunki uznawane jako zagrożone, np. śliza i piskorza” - powiedział Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa.

Wdrożenie programu rewitalizacji Rakówki doskonale wpisuje się w dotychczasowe działania władz miasta, które od kilku lat podejmują decyzje o zagospodarowaniu kolejnych odcinków doliny tej rzeki. Dzięki temu obszary stanowiące niegdyś mniej lub bardziej nieuporządkowane łąki stają się miejscami rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Dolina rzeki Rakówki i jej dopływów spełnia funkcję lokalnego „korytarza ekologicznego”. W granicach administracyjnych miasta Bełchatowa pierwotny charakter doliny został zmieniony przez wylesienia, regulację koryta rzeki i różne formy zabudowy dolinowej.

Całkowita długość rzeki Rakówki wynosi 22,5 km, a powierzchnia dorzecza obejmuje obszar 147,2 km2. Rakówka na całej długości płynie w granicach administracyjnych powiatu bełchatowskiego. Rewitalizacja obejmuje siedmiokilometrowy odcinek Rakówki położony w granicach administracyjnych miasta Bełchatów.

 

Logo WFOŚiGW, herb Miasta Bełchatów

 

 

 

Zadanie pn. „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa” został dofinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

>>> www.wfosigw.lodz.pl

 

Łączna wartość projektu to 68.757 zł
Dofinansowanie w formie dotacji z portfela WFOŚiGW do 55 tys. zł
Wkład własny Miasta Bełchatowa: 13.757 zł

 

Opis zakresu projektu: W ramach zadania i jego realizacji w zakresie I Etapu programu rewitalizacji Rakówki, przewidziano zarówno działania zmierzające do odbudowy endemicznej ichtiofauny niedrapieżnej poprzez zarybienia gatunkami reofilnymi oraz zaraczenia rakiem błotnym z ochroną siedlisk dla ryb i raków, jak i biomonitoring środowiska rzecznego oraz analizę efektywności zabiegów rewitalizacyjnych na potrzeby udokumentowania osiągnięcia zamierzonych efektów ekologicznych. Odbudowa różnorodności biologicznej będzie realizowana poprzez zarybienia i zaraczenia gatunkami endemicznymi dla dorzecza Widawki. W ramach biomonitoringu określone zostaną miejscowe warunki siedliskowe, determinujące bezpośrednio skuteczność zabiegów rewitalizacyjnych. W ramach ochrony siedlisk rzecz różnorodności fauny rzecznej na najbardziej uregulowanym odcinku Rakówki zostaną rozmieszczone kryjówki dla ryb i raków. Końcowy etap zadania w 2013 roku uwzględnia przygotowanie dokumentacji technicznej z wynikami biomonitoringu oraz analizą efektywności prowadzonych zabiegów rewitalizacyjnych.

 

Na miejskim odcinku rzeki Rakówki w Bełchatowie zaprojektowano następujące elementy zadania uwzględnione w harmonogramie finansowo-rzeczowym zadania:
1. Odbudowa niedrapieżnej ichtiofauny - zarybienia gatunkami endemicznymi dla dorzecza.
2. Biomonitoring ekosystemu i ochrona siedlisk na rzecz różnorodności fauny rzecznej.
3. Odbudowa astakofauny - zaraczenia rakiem błotnym.
4. Monitoring efektywności zabiegów rewitalizacyjnych związanych z realizacją zarybień i zaraczeń.  Przy ścisłej współpracy.
5. Przygotowanie dokumentacji technicznej zadania z wynikami biomonitoringu i efektywności zabiegów rewitalizacyjnych.

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018