Increase text size Decrease text size
Menu

ZWOLNIENIA
OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  


Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, która zawiera dwie propozycje preferencji.
Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych:
w przypadku mikroprzedsiębiorców w kwocie przekraczającej 50.000 zł
utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy,

 • w przypadku małych przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 200.000 zł
 • utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy,
 • w przypadku średnich przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 500.000 zł
 • utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
 • w przypadku pozostałych przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł i utworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy,

Dwuletnie koszty zatrudnienia pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy muszą być wyższe niż kwota zwolnienia od podatku.
Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie realizacją nowych inwestycji,
a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 15 %. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorca, który spełni warunki z uchwały i do końca roku utworzy nowe miejsca pracy, uzyska zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres dwóch następnych lat.

Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa (uchwała Nr XLV/405/14).

Uchwały do pobrania na stronie internetowej www.bip.belchatow.pl w zakładce: Podatki
i opłaty lokalne
 

Więcej informacji dotyczących zwolnień podatkowych
można uzyskać w Urzędzie Miasta Bełchatowa
Wydział Finansowy pok. 127
tel. 44  733 51 27

Urząd Miasta Bełchatowa dla swoich inwestorów i osób zarówno rozpoczynających jak i prowadzących działalność gospodarczą w ramach pomocy publicznej, przygotował następujące instrumenty zachęcające podmioty do inwestowania na terenie Miasta.

 

 

1. Uchwała Nr  XIV/105/03 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny w Bełchatowie.

 

Podstawowym zadaniem Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego Spółki z o.o.  jest rozwój Regionu Bełchatowskiego i tworzenie nowych miejsc pracy. BKPPT skupia się wokół trzech głównych działów:

 • Centrum Obsługi Inwestora i Transferu Technologii,
 • Inkubatora technologicznrgo,
 • Działu usługowego.

BKKPT oferuje inwestorom usługi:

 • pomocnicze w tym doradztwo biznesowe, obsługa prawna, transfer  technologii,
 • możliwość korzystania z infrastruktury,
 • niskie koszty stałe prowadzenia działalności gospodarczej (koszty transportu, koszty użytkowania infrastruktury, koszty eksploatacji majątku),
 • wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach Inkubatora,
 • pomoc w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć i konsolidacji małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pomoc przedsiębiorstwom działającym w obszarze BKPPT w pozyskiwaniu środków finansowych w tym pomocowych z UE.


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017