joombig banner rotation images

Menu

Prowadzenie własnego biznesu związane jest z systematycznym gromadzeniem i przesyłaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Zasady i sposób kontaktów z tymi instytucjami jest ściśle uregulowany przez odpowiednie ustawy.

Najważniejsze to terminowe przesyłanie sprawozdań. Niedotrzymanie terminów wysyłki dokumentów sprawozdawczych (decyduje data stempla na kopii dokumentu przyjętego przez kancelarie lub biuro podawcze albo data stempla na potwierdzeniu nadania listu poleconego) może narazić Ciebie na przykrości, z karami finansowymi włącznie i dlatego właśnie powinieneś pamiętać o elementarnych terminach każdego przedsiębiorcy.


ZAPAMIĘTAJ:

  • Do 7 dnia każdego miesiąca należy zapłacić podatek dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej
  • Do 10 dnia każdego miesiąca należy zapłacić za siebie składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy (składka płacona jest za poprzedni miesiąc kalendarzowy np. do 10 października płacimy za miesiąc wrzesień). W tym terminie opłacasz składki wyłącznie za siebie czyli wtedy gdy nie zatrudniasz żadnych pracowników.
  • Do 15 dnia każdego miesiąca należy zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ten termin obowiązuje przedsiębiorcę, który musi odprowadzić składki za poprzedni miesiąc za siebie i zatrudnionych pracowników.
  • Do 20 dnia każdego miesiąca należy zapłacić zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt za grudzień zapłacisz, składając jednocześnie do Urzędu Skarbowego zeznanie roczne PIT-28.
  • Do 20 dnia każdego miesiąca należy też złożyć comiesięczną deklarację (PIT-5) i dokonać wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W terminie do 20 grudnia wpłacasz również zaliczkę za miesiąc grudzień w takiej samej wysokości jak należna zaliczka za miesiąc listopad. Rozliczenie miesiąca grudnia następuje wraz z rozliczeniem rocznym, PIT-36.
  • Do 25 dnia każdego miesiąca należy dokonać rozliczenia miesięcznego podatku VAT i złożyć formularz VAT-7 oraz dokonać rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego.
  • Do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, w którym stałeś się płatnikem VAT, musisz także dokonać rozliczenia podatku VAT i złożyć formularz VAT-7K.D
  • Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku zryczałtowanego składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28)
  • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (formularz PIT-36) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok.

 

Nie wpadaj w panikę, jeśli dzień, w którym masz dokonać złożenia sprawozdania lub płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy termin złożenia dokumentów i płatności upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018