joombig banner rotation images

Menu

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 jest dokumentem strategicznym określającym ramy działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście. Stanowi on przewodnik systematyzujący działania, których realizacja przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza z terenów miejskich, a także do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii. Strategiczne działania nakreślone przez PGN przyczynią się do dalszego rozwoju miasta z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych, co jest kluczowe dla Bełchatowa, będącego jednym z najważniejszych punktów na energetycznej mapie Polski.

 

Plan realizuje założenia gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarka niskoemisyjna to typ gospodarki opartej na ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny), zmniejszeniu energochłonności urządzeń i obiektów, przy wykorzystaniu potencjału zielonych technologii, czyli alternatywnych i odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym wzroście jej konkurencyjności. Podstawą transformacji polskiej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Obecnie przyjęto założenia do tego programu w horyzoncie czasowym do 2050 roku. Celem NPRGN jest podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnienie korzyści środowiskowych poprzez m.in. wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i zastosowanie OZE. Program ma być realizowany przez lokalne samorządy i przedsiębiorstwa.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu:

 

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych

 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii

 • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej

 

PGN ma wspomóc osiągnięcie krajowego celu, który narzuca nam unijny pakiet energetyczno-klimatyczny (tzw. 3x20) tj. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%; wzrost OZE o 15% oraz wzrost efektywności energetycznej o 20 % - wszystko do 2020 roku.

 

Powyższe cele będą realizowane poprzez, zawarte w PGN działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, w takich obszarach jak:

 • transport publiczny i prywatny,

 • budownictwo publiczne,

 • zaopatrzenie w ciepło i energię,

 • gospodarka przestrzenna,

 • gospodarka odpadami.

 

Proces powstawania dokumentu można podzielić na następujące etapy:

 1. Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bełchatowa;
 2. Analiza stanu obecnego Miasta; Identyfikacja obszarów problemowych Miasta;
 3. Przeprowadzanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wśród mieszkańców i przedsiębiorstw oraz spółek miejskich wraz z stworzeniem bazy danych – narzędzia do zarządzania energią w gminie;
 4. Zaplanowanie długoterminowych działań/zadań na lata 2014-2020 z zakresu gospodarki niskoemisyjnej;
 5. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 6. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 7. Informacja i promocja w ramach projektu.

 

Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Bełchatów” jest realizowane z wykorzystaniem środków finansowych NFOŚiGW w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna„ działanie 9.3.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej”.

 

W drodze przetargu do realizacji zadania wybrano krakowską firmę Consus Carbon Engineering, która spełniła wszystkie wymagania oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

Zakończenie projektu planowane jest na 30 kwietnia 2015 roku.

 

CZYTAJ TAKŻE:

 

PLANOWANE DZIAŁANIA

KORZYŚCI Z PGN

AKTY PRAWNE

KONTAKT

Załączniki:
Download this file (prezentcja dla mieszkańca - PGN.ppt)Prezentacja[ ]953 kB
Download this file (prezentcja dla mieszkańca - PGN.pdf)Prezentacja[ ]1086 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017