joombig banner rotation images

Menu

Mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów mają do dyspozycji zestaw następujących pojemników:

1. Zielony pojemnik z żółtą klapą na surowce suche

2. Zielony pojemnik z pomarańczową klapą na szkło opakowaniowe

3. Brązowy pojemnik na odpady ulegające biodegradacji

4. Zielony pojemnik na odpady komunalne (pozostałości z sortowania odpadów komunalnych)

 

 

 

 

SEGREGACJA W PIGUŁCE - CZYLI CO I GDZIE WRZUCAĆ

 

Segregacja w pigułce

 

do pojemnika z żółtą klapą należy wrzucać:

 

do pojemnika z żółtą klapą nie wolno wrzucać:

 

czyste opakowania z: tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folię opakowaniową, gazety, papier do pisania, kartony i pudełka, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych

 

odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach, sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzętu RTV i AGD

 

 

 

W celu ułatwienia mieszkańcom właściwej segregacji odpadów, na wewnętrznej stronie klapy pojemnika umieszczono naklejkę informacyjną z wykazem odpadów, jakie można i jakich nie wolno umieszczać w pojemniku.

 

 

Segregacja w pigułce

 

 

 

2. POJEMNIK Z POMARAŃCZOWĄ KLAPĄ NA SZKŁO OPAKOWANIOWE

 

 

 

do pojemnika z pomarańczową klapą należy wrzucać    do pojemnika z pomarańczową klapą nie wolno wrzucać   
opakowania szklane bez zawartości; opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, butelki, słoiki, flakony                                 opakowań szklanych z zawartością, szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego szyb samochodowych, porcelany, talerzy, żarówek, świetlówek, zniczy, donic, termometrów

 

 

 

Segregacja w pigułce

 

W celu ułatwienia mieszkańcom właściwej segregacji odpadów, na wewnętrznej stronie klapy pojemnika umieszczono naklejkę informacyjną z wykazem odpadów, jakie można i jakich nie wolno umieszczać w pojemniku.

 

Segregacja w pigułce

 

 

 

3.  POJEMNIK NA ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 

 

Segregacja w pigułce

do brązowego pojemnika należy wrzucać: do brązowego pojemnika nie można wrzucać:

 

liście, trawę, zwiędłe rośliny, drobne gałązki, odpadki kuchenne, obierki z jarzyn i owoców, fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi, resztki produktów żywnościowych bez opakowań

 

woreczków foliowych, gruzu, ziemi, żużla, popiołu, produktów żywnościowych w opakowaniach, nierozdrobnionych gałęzi, wszelkich odpadów nie ulegających biodegradacji

 

 

 

 

 

 

 

4. POJEMNIK NA ODPADY KOMUNALNE (POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA)

 

 

do pojemników z zieloną pokrywą

można wrzucać: 

do pojemnika z zieloną pokrywą
nie wolno wrzucać:
komunalne nieczystości stałe pozostałe posegregacji              

 

gruzu, ziemi, żużla, gorącego popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

 

 

 

 

Segregacja w pigułce

 

 

 

 

POZOSTAŁE ODPADY MOGĄCE POWSTAĆ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM, PODLEGAJĄCE SEGREGACJI:

 

 

Przeterminowane leki – przekaż do apteki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Wykaz aptek, w których można pozostawić przeterminowane leki znajduje się na stronie internetowej Miasta Bełchatów.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekaż do punktu ich sprzedaży, punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub oddaj przedsiębiorcy odbierającemu odpady podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych znajduje się stronie Miasta Bełchatowa.

 

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe – wrzuć do specjalnych pojemników, które są ustawione w budynkach użyteczności publicznej, pergolach śmietnikowych lub przekaż je do punktu ich sprzedaży lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Wykaz pojemników do zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych znajduje się na stronie Miasta Bełchatowa.

 

Chemikalia i zużyte opony – przekaż do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Meble i odpady wielkogabarytowe – przekaż do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub oddaj przedsiębiorcy odbierającemu odpady podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych znajduje się stronie Miasta Bełchatowa

Odpady budowlane i rozbiórkowe – pochodzące z drobnych prac, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – przekaż do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Jeśli potrzebujesz pozbyć się innych odpadów budowlanych lub rozbiórkowych niż wyżej wymienione – złóż dodatkowe zamówienie u przedsiębiorcy odbierającego odpady. Usługa ta będzie płatna.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018