joombig banner rotation images

Menu


Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach gospodarowania  odpadami komunalnymi 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” -  informuję, że przetwarzając dane osobowe właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bełchatowa:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  

 

 


2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.


3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. 


5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt.3), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c ust.1),  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. c) Rozporządzenia 2016/679. Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie: adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr telefonu odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, celem informowania właściciela nieruchomości o zbliżającym się terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o bieżących informacjach w sprawach z zakresu odbioru odpadów komunalnych.


6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot realizujący umowę o wywóz odpadów komunalnych – EKO-REGION Spółka z o.o. z/s w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: bank obsługujący Urząd Miasta Bełchatowa, podmioty świadczące dla Administratora usługi: doręczenia korespondencji, w tym Poczta Polska S.A., Polskie Centrum Doręczeniowe PETEROX oraz podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.


7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) -  w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia 2016/679, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, dostarczyła danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę lub przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku, gdy:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019