joombig banner rotation images

Menu
Realizacja odbioru odpadów w dniu 12.11.2018r. na terenie miasta będzie realizowana zgodnie z wcześniej  ustalonym harmonogramem.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniu 12.11.2018r. będzie zamknięty."
Pismo Eko-Region dotyczące tego tematu w załączeniu.
Załączniki:
Download this file (SKM_45818110610180_0021.pdf)Pismo[ ]75 kB

17 września rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych to dobra okazja, aby pozbyć się niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD, złomu czy opon. Wielkogabaryty pochodzące z gospodarstw domowych z terenu miasta Bełchatowa będą odbierane według ustalonego harmonogramu.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach 17-26 września. Mobilna zbiórka rozpocznie się o godz. 6:00, pojazdy nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Wielkogabaryty powinny być wystawione w sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych lub do utwardzonej publicznej drogi dojazdowej.

Załączniki:
Download this file (harmonogram_wrzesien20181.pdf)Harmonogram zbiórki - cz. 1[ ]7148 kB
Download this file (harmonogram_wrzesien20182.pdf)Harmonogram zbiórki - cz. 2[ ]6698 kB

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach gospodarowania  odpadami komunalnymi 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” -  informuję, że przetwarzając dane osobowe właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bełchatowa:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. 
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt.3), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c ust.1),  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. c) Rozporządzenia 2016/679. Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie: adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr telefonu odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, celem informowania właściciela nieruchomości o zbliżającym się terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o bieżących informacjach w sprawach z zakresu odbioru odpadów komunalnych.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest podmiot realizujący umowę o wywóz odpadów komunalnych – EKO-REGION Spółka z o.o. z/s w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: bank obsługujący Urząd Miasta Bełchatowa, podmioty świadczące dla Administratora usługi: doręczenia korespondencji, w tym Poczta Polska S.A., Polskie Centrum Doręczeniowe PETEROX oraz podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) -  w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia 2016/679, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, dostarczyła danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę lub przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku, gdy:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania dla Miasta Bełchatowa za rok 2017:
 
  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%):
Ppmts = 22,87%
Poziom został osiągnięty.
 
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)
Pbr = 100%
Poziom został osiągnięty.
 
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
Tr = 15,54%
Poziom został osiągnięty.

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług ( Uchwała nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23.03.2016r.)

                                    Bełchatów, 2016-06-01

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta Bełchatowa  w terminie 3 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług, w jeden z następujących sposobów:
1) pisemnie – adres korespondencyjny: Urząd Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów lub;
2) telefonicznie pod nr tel. 044/733 52 56, 733 52 55 lub;
3) pocztą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub;
4) osobiście w siedzibie Zespołu ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Czyżewskiego 7.
 

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przypomina o wystawianiu pojemników z odpadami według harmonogramów na 2016 r.

Mieszkańcy Bełchatowa mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do PSZOK przy ul. Przemysłowej 14, 16.

W związku ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. w naszym mieście ruszył nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Do tej pory każdy właściciel nieruchomości podpisywał indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych. Od lipca 2013 r. za wywóz śmieci odpowiedzialne jest Miasto, które wyłania w drodze przetargu przedsiębiorstwo wywozowe zobowiązane do odbioru i zagospodarowania odpadów oraz zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki.

Bełchatowianie, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych 15 aptek, które mieszczą się na terenie Bełchatowa. W aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki, gdzie składowane są  przeterminowane medykamenty.

 

Lista miejsc, gdzie bezpłatnie można oddać niepotrzebne leki w załączniku.

Załączniki:
Download this file (wykaz_aptek.xls)Wykaz aptek[ ]9 kB

Baterie mogą stanowić zagrożenie głównie ze względu na substancje, które się w nich znajdują - ołów, kadm i nikiel. Substancje te, wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenie procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują też, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Baterie mogą także przyczynić się do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego pamiętaj, aby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników, które rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie naszego Miasta.

Dobrze posegregowane i odpowiednio przygotowane odpady mogą być powtórnie przetworzone. Ważne jest, co wrzucamy do pojemników i w jaki sposób. Wyrzucane odpady należy nieco przygotować, zanim znajdą się w koszach.

Mieszkańcy domów wielorodzinnych (bloki, kamienice) segregują odpady w pergolach śmietnikowych do pojemników z przeznaczeniem na odpady komunalne (pozostałe po segregacji). Dodatkowo na tzw. wysepkach ekologicznych znajdują się zestawy trzech lub czterech pojemników do selektywnej zbiórki:

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018