joombig banner rotation images

Menu


Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa.

 

Logotypy partnerów


W styczniu 2007 roku Miasto Bełchatów złożyło projekt do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 pod nazwą „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa”. Wartość całkowita projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wyniosła 25 287 413,06 zł, natomiast wartość dofinansowania (75% kosztów kwalifikowanych) to 17 768 840,93 zł. Projekt w 2009 roku otrzymał dofinansowanie w ramach VI osi priorytetowej - Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych oraz IV osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV. 1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Głównym celem tego projektu jest wzrost atrakcyjności centrum miasta dla przedsiębiorców - jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz dla mieszkańców - jako miejsca spędzenia wolnego czasu. W osiągnięciu tego celu pomóc ma m.in. przebudowany Plac Narutowicza pełniący obecnie funkcję centralnego placu miejskiego.
 
W ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

 

  • Przebudowa Placu Narutowicza, ul. 19 Stycznia, ul. Fabrycznej

W jego zakresie znalazło się zamknięcie Placu Narutowicza dla ruchu kołowego, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ulicy 19 Stycznia i ulicy Fabrycznej, wprowadzenie ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ulic: 19 Stycznia – Piłsudskiego – Czyżewskiego – Kwiatowa, przebudowa nawierzchni ciągów pieszych oraz terenów zielonych. Cały teren objęty został budową nowych oraz przebudową i modernizacją starych sieci uzbrojenia terenu. W ramach zadania wybudowano dwie fontanny, przebudowano małą architekturę oraz wybudowano nowe miejsca parkingowe zapewniające obsługę usług zlokalizowanych w terenie rewitalizowanym.

 

Plac Narutowicza Bełchatów

 

Plac Narutowicza Bełchatów

 

Plac Narutowicza Bełchatów

 

Plac Narutowicza Bełchatów

 

Plac Narutowicza Bełchatów

fot. Studio Filmowe Klatka

 

  • Przebudowa ul. Bawełnianej

W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi oraz umożliwienia zamknięcia dla ruchu samochodowego Placu Narutowicza niezbędna stała się przebudowa ul. Bawełnianej obejmująca poszerzenie ulicy Bawełnianej, budowę parkingu oraz przebudowę skrzyżowań ulicy Bawełnianej z ulicą Piłsudskiego i Pabianicką.

 

  • Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Dzięki utworzeniu Publicznych Punktów dostępu do Internetu w terenie rewitalizowanym zwiększony został ogólny dostęp do Internetu dla mieszkańców i osób odwiedzających Bełchatów. Infomaty stanowią wirtualny przewodnik po mieście, a dzięki możliwości wysyłania formularzy on-line oraz poczty elektronicznej, umożliwiają załatwienie wielu spraw przez internet.

 

Infomaty Bełchatów

Infomat przy wejściu do Parku Olszewskich przy ul. 9 Maja

 

Infomaty Bełchatów

Infomat przy ul. Kościuszki

 

Infomaty Bełchatów

Infomat przy Placu Narutowicza

 

  • Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego Centrum Miasta Bełchatowa Etap II

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających Bełchatów jest dla władz miasta jednym z priorytetów. Dlatego w ramach projektu postanowiono rozbudować system monitoringu wizyjnego miasta o dodatkowe 10 punktów kamerowych zlokalizowanych w terenie rewitalizowanym.

 

Monitoring Bełchatów

 

Monitoring Bełchatów

 

  • Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury

W ramach zadania rozbudowano budynek Miejskiego Centrum Kultury oraz przebudowano istniejącą salę kinową, w której dzięki zastosowaniu najnowszej techniki kinowej (ekran, projektor oraz sześciokanałowy system nagłośnienia), można teraz oglądać filmy w naprawdę komfortowych warunkach.  Inwestycja została połączona z zadaniem realizowanym w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – etap I, mającym na celu adaptację pomieszczeń będących we władaniu Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku realizacji inwestycji Miejskie Centrum Kultury ponownie może korzystać z sali widowiskowej, znajdującej się na piętrze budynku, zwiększona została powierzchnia wystawiennicza a cały obiekt zyskał "nowe oblicze" dzięki odnowionej elewacji.

 

MCK Bełchatów

 

MCK Bełchatów

 

MCK Bełchatów

 

MCK Bełchatów

 

MCK Bełchatów

 

  • Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 15

Przebudowa budynku, poza diametralną zmianą wyglądu obiektu, pozwoliła na całkowitą zmianę funkcji, jaką do tej pory spełniał budynek przy ul. Kościuszki 15. Dzięki realizacji tego zadania nową siedzibę zdobyła m.in. Straż Miejska oraz wydziały Urzędu Miasta, które dotychczas zajmowały pomieszczenia w budynku B Urzędu Miasta. Na parterze, w części frontowej budynku poza pomieszczeniami przeznaczonymi pod prowadzenie działalności gospodarczej znajduje się nowoutworzone Centrum Informacji Turystycznej, dzięki któremu mieszkańcy miasta Bełchatowa uzyskali bezpośredni dostęp do informacji, folderów i gadżetów miejskich.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019