joombig banner rotation images

Menu

Rewitalizacja – to pojęcie zna już chyba każdy mieszkaniec naszego miasta. Często jest ona mylnie kojarzona z działaniami mającymi na celu remont pojedynczych obiektów o charakterze historycznym. Oczywiście takie działania wpisują się w szerokie pojęcie rewitalizacji, jednak rewitalizacja to działania mające na celu odnowę w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Logotypy partnerów


Pierwszy raz z terminem rewitalizacja, większość mieszkańców Bełchatowa, zetknęła się w roku 2004, kiedy to przez pracowników Urzędu Miasta opracowany został pierwszy dokument o nazwie „Program Rewitalizacji Centrum Miasta Bełchatowa”. Był to jeden z nielicznych tego typu dokumentów przyjętych przez władze miast w Polsce. Dopiero w 2008 roku Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 opracowała i opublikowała dokument pt.: „Zasady Przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2007-2013”.

 

Aby dostosować bełchatowski program rewitalizacji do powyższych wytycznych rozpoczęła się praca nad aktualizacją dokumentu. Tym razem przygotowanie programu rewitalizacji zlecono profesjonalnej firmie tj. Spółce Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania. Szereg analiz społeczno-gospodarczych potwierdziło, że najbardziej zdegradowanym obszarem miasta jest jego centrum. W dniu 28 maja 2009 roku Rada Miejska w Bełchatowie podjęła uchwałę zatwierdzającą nowy dokument o nazwie "Lokalny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2009-2015", uchylając jednocześnie poprzednią uchwałę z 2004 roku. Ostatnia aktualizacja programu, dostosowująca nazwy, koszty oraz terminy realizacji poszczególnych zadań nastąpiła w roku 2011.

 

Dobrze opracowany program pozwolił Miastu Bełchatów na ubieganie się o środki pochodzące z Unii Europejskiej, na inwestycje związane z rewitalizacją. Dzięki fuduszom UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-1013 przeznaczonych na rewitalizację Bełchatów realizuje trzy projekty:

 

>>> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa

 

>>> Rewitalizacja centrum miasta Bełchatowa - etap I

 

>>> Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją PGE Giganty Mocy

 

Efektem końcowym będzie powstanie nowoczesnego centrum miasta atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów, inwestorów lokalnych i zewnętrznych.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019