joombig banner rotation images

Menu


W 2009 roku Miasto Bełchatów zawarło umowę partnerską na realizację projektu

pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego

(Wrota Regionu Łódzkiego)”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne.

 

 

Celem głównym projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych

na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych

w administracji samorządowej.

 

    PLN brutto
Koszt całkowitego projektu  100%      21 533 000,00 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego   85%   18 303 050,00
Wkład własny  15%   3 229 950,00

 

 

Przedmiotem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego

(Wrota Regionu Łódzkiego)” jest:

  • Zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń dla podłączenia sieci informatycznych Partnerów projektu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet wraz z modernizacją serwerowni,
  • Zakup i instalacja  zestawów komputerowych typu PC,
  • Zakup i instalacja  serwerów wraz z macierzami dyskowymi i niezbędnym osprzętem,
  • Zakup i instalacja  Infomatów,
  • Zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji,
  • Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania systemu obiegu dokumentów,
  • Zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego
  • Zakup i wdrożenie oprogramowania portalu internetowego Wrota Regionu Łódzkiego, na którym zostaną uruchomione  usługi elektroniczne,
  • Przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników korzystających z systemu obiegu dokumentów.

W ramach projektu Miasto Bełchatów jako partner w projekcie, otrzymało zestaw komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 2 748,05zł, z czego 85% zostało  dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy ze 109 partnerami. Lista uczestników znajduje się na stronie internetowej projektu: www.elodzkie.pl

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019