joombig banner rotation images

Menu

W dniu 10.12.2010 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”.


Priorytet: V. Infrastruktura społeczna
Działanie:  V.4  Infrastruktura kultury

Łączna wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 19 640 000,03 zł, natomiast dofinansowanie 9 615 025,01 zł.

W dniu 28.10.2011 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I”.

Oś priorytetowa VI - Odnowa obszarów miejskich

Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych


Łączna wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 6 776 854,74 zł, natomiast dofinansowanie 4 686 905,83 zł.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018