Increase text size Decrease text size
Menu


W dniu 31 października 2012 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Tereny inwestycyjne w BełchatowieMiasto sięgnęło po kolejne zewnętrzne środki. Tym razem na zwiększenie atrakcyjności bełchatowskich terenów inwestycyjnych, a dokładnie Strefy Czaplinieckiej.

W ramach projektu „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów” powstał Geograficzny System Informacji Przestrzennej, który łączy bazy opisowe z różnych zakresów tematycznych i wiąże je z elementami przestrzennymi.

 

 

 

 

loga

 

Projekt „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów” wpisany jest w oś priorytetową IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 513 804,43 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 404 216,34 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-013/09-00 została podpisana w 22 września 2009 r. Projekt był natomiast realizowany od 1 lipca 2009 r. do 20 marca roku 2010.

 

geoportal

 

W ramach zadania powstał Geograficzny System Informacji Przestrzennej(system GIS) łączący bazy opisowe z różnych zakresów tematycznych i wiążący je z elementami przestrzennymi. Miejscem, w którym dane są poddawane połączeniu jest serwer GIS – centralna jednostka przetwarzania danych systemu. Serwer GIS jest miejscem gromadzącym dane z aplikacji dziedzinowych i utworzonych jako uzupełnienie gromadzonych do tej pory danych. Przechowywane dane na serwerze GIS są publikowane dla pracowników Urzędu Miasta i obsługiwane przy użyciu przeglądarek internetowych. Możliwość publikacji danych GIS rozszerzyła funkcjonalność usług informacyjnych dla ludności poprzez udostępnienie wybranych danych w Internecie za pomocą serwisu www.belchatow.pl


W celu obsługi systemu został zakupiony 1 serwer  oraz 25 stacji roboczych.
Realizowane rozwiązanie techniczne to kolejny element przyczyniający się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

 

Wejdź, zobacz i skorzystaj z Geoportalu naszego Miasta:

 

Projekt: „Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno – sportowej”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

 

 

 

strz4.jpg

Projekt został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w drodze konkursu zamkniętego. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 2 grudnia 2009 roku projekt został skierowany na listę rezerwową. Wobec powyższego, w momencie uwolnienia środków finansowych projekt „Budowy miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej”, będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 725 680,75, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 4 725 957,23 PLN.

Inwestycja obejmuje budowę miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej. Będzie to obiekt z 10-cioma torami strzeleckimi o możliwości strzelania na dystansie do 50 m z broni palnej o kalibrze do 11,43 mm. Zaplecze wyposażone będzie w magazyn, szatnie, małą widownię, pokój zabiegowy pomocy lekarskiej oraz bufet gastronomiczny. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesny system klimatyzacyjno - wyciągowy, co umożliwi organizowanie imprez całorocznych bez względu na pogodę.

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia pozwalające na szkolenie użytkowników na najwyższym, światowym poziomie co pozwoli na uzyskanie bardzo dobrych wyników szkoleniowych. Urządzenie będzie również dawało możliwość trenowania sportów strzeleckich osobom niewidomym.

Realizacja projektu uwzględniająca najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwi organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na ogólnopolskim poziomie, skierowanych do różnorodnej publiczności.

Projektowana strzelnica będzie jedyną w województwie łódzkim oraz jedną z czterech obiektów tego typu w Polsce.

Termomodernizacja miejskich placówek oświatowych, to kolejna gigantyczna inwestycja w poprawę jakości funkcjonowania bełchatowskich placówek oświatowych. Zadanie zostało dofinansowane z środków zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

loga

 
 

Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II" został zapisany w osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza.

 

Dwa projekty - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap I” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” zostały wybrane, w drodze konkursu, do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Zakres projektów:

 

ETAP I

Całkowita wartość projektu wynosi 4 170 480,30 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 3 375 959,39 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Inwestycja została przeprowadzona w Żłobku Miejskim "Jaś i Małgosia" (os. 1 Maja 7) oraz w trzech przedszkolach: PS nr 1 (os. 1 Maja 4A), PS nr 4 (os. 1 Maja 8), PS nr 6 (ul. W. Budryka 12). Dzięki realizacji projektu, który obejmował prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, poprawiła się efektywność energetyczna i stan techniczny placówek.

 

 

ETAP II

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2010 roku projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 064 362,22 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 2 565 434,49 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 grudnia 2010 roku.

 

Podobnie jak w przypadku Etapu I, Etap II obejmował prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, które zostały przeprowadzone w czterech placówek edukacyjnych: Przedszkolu Samorządowym nr 2 (ul. Paderewskiego 3), PS nr 3 (os. Okrzei 15 a), PS nr 5 (os. Dolnośląskie 222 a) i PS nr 7 (ul. Edwardów 31). Efektem prac jest poprawa wydajności eneregtycznej i stanu technicznego placówek.Obydwa projekty wdrożyły rozwiązania, które w ujęciu ogólnym podnoszą efektywność funkcjonowania placówek wychowawczych wraz ze wzrostem wartości estetycznej budynków, a co najważniejsze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i pyłów szkodliwych dla środowiska.

Bełchatów jako jedyne miasto w Polsce uczestniczy w projekcie „Kyotointhehome” dotyczącym wykorzystania potencjału zastosowań małych, odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, realizowanego w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa”.

W 2009 roku Miasto Bełchatów zawarło umowę partnerską na realizację projektu

pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego

(Wrota Regionu Łódzkiego)”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne.

 

 

Celem głównym projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych

na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych

w administracji samorządowej.

 

    PLN brutto
Koszt całkowitego projektu  100%      21 533 000,00 
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego   85%   18 303 050,00
Wkład własny  15%   3 229 950,00

 

 

Przedmiotem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego

(Wrota Regionu Łódzkiego)” jest:

 • Zakup i instalacja sprzętu oraz urządzeń dla podłączenia sieci informatycznych Partnerów projektu w bezpieczny sposób do szerokopasmowej sieci Internet wraz z modernizacją serwerowni,
 • Zakup i instalacja  zestawów komputerowych typu PC,
 • Zakup i instalacja  serwerów wraz z macierzami dyskowymi i niezbędnym osprzętem,
 • Zakup i instalacja  Infomatów,
 • Zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji,
 • Zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania systemu obiegu dokumentów,
 • Zakup i instalacja oprogramowania antywirusowego
 • Zakup i wdrożenie oprogramowania portalu internetowego Wrota Regionu Łódzkiego, na którym zostaną uruchomione  usługi elektroniczne,
 • Przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników korzystających z systemu obiegu dokumentów.

W ramach projektu Miasto Bełchatów jako partner w projekcie, otrzymało zestaw komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 2 748,05zł, z czego 85% zostało  dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy ze 109 partnerami. Lista uczestników znajduje się na stronie internetowej projektu: www.elodzkie.pl

PROGRAM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
„MŁODZIEŻ”

 Projekt: „Najstarsze tradycje rękodzielnicze Europy”


Budżet projektu: 5060,75 Euro
Dofinansowanie z Programu „MŁODZIEŻ”: 3044,64 Euro
Urząd Miasta Bełchatowa wsparł projekt sumą: 872,17 Euro
Pozostała część budżetu to wkład nie finansowy, pochodzący głównie z Muzeum Regionalnego w Bełchatowie


 

POSZUKIWACZE GINĄCYCH ZAWODÓW

 

Grupę, którą powstała w ramach naszego projektu nazwaliśmy Poszukiwacze Ginących Zawodów. Grupa zbierała materiały dotyczące najstarszych tradycji rękodzielniczych Europy, ale przede wszystkim naszego regionu. Podstawowym źródłem informacji była dla nas Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, zbiory i dane z muzeum, instruktorzy, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady, Internet.

 

 

Cały projekt podzielony był na kilka działań:

 

I. WYSTAWA

Wystawa prac rękodzielniczych uczniów Uniwersytetu Ludowego Rękodzieła Artystycznego.

Wystawa czasowa, prezentowana w budynku Muzeum Regionalnego.

Prezentując atrakcyjne prace rękodzielnicze(głównie tkaniny, rzeźby i prace ceramiczne) zachęcaliśmy młodzież do wzięcia udziału w naszym projekcie. Dla uczestników warsztatów, wystawa była przykładem tego, jakie efekty można osiągać w pracy rękodzielniczej. W trakcie otwarcia wystawy zaprezentowaliśmy krótki film o przeprowadzonych przez nas warsztatach rękodzielniczych w Domu Dziecka.


II. LETNIE WARSZATY TRADYCJI SŁOWIAŃSKIEJ

Kolejnym działaniem były warsztaty najstarszych technik rękodzielniczych. Skierowaliśmy je do dzieci  i młodzieży w wieku 8 -18 lat a także do wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, MOPS i Świetlicy Środowiskowej „Pod lasem“. My również byliśmy uczestnikami zajęć. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów, dot. technik tj. ceramika, wikliniarstwo, tkactwo, koronki i biżuteria koralikowa. W sprawnym przeprowadzeniu zajęć pomogli nam wolontariusze. Celem zajęć było : zapoznać uczestników z podstawami technik rękodzielniczych.

 

Warsztaty podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza część 12.06 – 16.06.2006, skierowaliśmy do dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, odbyła na terenie Domu Dziecka, druga skierowana do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Świetlicy Środowiskowej „Pod Lasem“, w terminie 24.07 – 28.07.2006 odbyła się na terenie Muzeum Regionalnego, a trzecia, 29.07.2006 skierowana do dzieci, młodzieży i rodzin z miasta Bełchatowa również odbyła się na terenie parku , przy Miejskim centrum Kultury, w centrum miasta.

 

Dodatkowo zajęcia z instruktorami były okazją do zdobycia informacji o rękodziele artystycznym.


III. FESTYN RODZINNY

Był główną imprezą promującą projekt a także podsumowaniem warsztatów. Skierowaliśmy go do uczestników warsztatów, ich opiekunów oraz rodzin i innych mieszkańców Bełchatowa. Festyn odbył się w ostatnią sobotę warsztatów tj. 29.07.2006, na terenie parku przy Miejskim Centrum Kultury, w centrum miasta.

 

Na stoiskach prezentowaliśmy przedmioty wykonane w trakcie warsztatów, instruktorzy wraz z uczestnikami warsztatów poprowadzili zajęcia dostępne dla wszystkich chętnych. Dodatkowo członkowie grupy Poszukiwacze Ginących Zawodów przygotowali stoisko z prezentacją całego naszego projektu (zdjęcia) i Programu MŁODZIEŻ (ulotki, książki, płyty). Przeprowadziliśmy konkursy i zabawy dla uczestników festynu. Festyn odbył się przy dźwiękach muzyki źródeł.


IV. PUBLIKACJE

Publikacje są promocją naszego projektu. Prezentują dokonania naszej grupy. Mają pomóc w zdobywaniu kontaktów z innymi grupami twórczymi.

 1. Przygotowaliśmy prezentacje internetową zawierającą opis naszych działań, fotoreportaż z wystawy, warsztatów i festynu, opisaliśmy metody pracy w trakcie realizacji projektu. Być może nasza prezentacja będzie zachętą do przeprowadzenia podobnych akcji w innych krajach. Poza tym mamy nadzieje, iż w przyszłości posłuży nam do zorganizowania wymiany międzynarodowej i nawiązywania nowych kontaktów.Publikacja tradycyjna, papierowa broszura

 2. Relacja z przebiegu poszczególnych działań w ramach projektu, wzbogacona o prezentacje fotograficzną, reklamująca również naszą stronę internetową.

 

Beneficjent projektu:

Gmina Miasto Bełchatów

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Bełchatowa mgr inż. Marka Chrzanowskiego

 

Projekt realizowały:

Magda Ogłuszka, Liliana Helwich,  Katarzyna Wdowiak, Agnieszka Szyc, Kaja Kopytkiewicz;

 

Wolontariusze: Emilia Maciaszczyk, Paweł Ściubeł;

 

Projekt wspierali: pracownicy Muzeum Regionalnego, Zespół ds. Rozwoju Miasta (Urząd Miasta);

 

W projekcie brali udział: wychowankowie Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, podopieczni MOPS-u, podopieczni „Świetlicy Pod Lasem“. Łącznie około 85 osób.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH PROGRAMU MŁODZIEŻ


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017