joombig banner rotation images

Menu


 

 

 

 

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Cel główny projektu : zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego poprzez wykorzystanie instalacji odnawialnego źródła energii w postaci pomp ciepła zwiększające udział energii ze źródeł odnawialnych oraz prac termomodernizacyjnych i modernizacji instalacji, które przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia zużycia energii.
Okres realizacji projektu: 20.04.2018 – 29.01.2021
Wartość projektu: 9 204 621,22 zł
Wysokość dofinansowania: 4 865 748,97 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
- opracowanie Dokumentacji technicznej (PFU i audyt) ,
- opracowanie dokumentacji projektowej (SW i wniosek),
- prace termomodernizacyjne (przegród zewnętrznych, wymiana stolarki),
- modernizacja źródła ciepła wraz z niezbędną modernizacją C.O. i C.W.U.,
- montaż pomp ciepła,
- modernizacja instalacji oświetlenia w części wspólnej budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm w szczególności wykonania oświetlenia awaryjnego,
- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku wraz z przyłączeniem do budynku oraz zamontowaniem kuchni gazowych we wszystkich lokalach mieszkalnych,
- modernizacji instalacji z.w. w zakresie wymiany wodomierzy,
- wykonanie instalacji do odbioru cyfrowego platform TV.


W dniu 31 października 2012 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

W dniu 10.12.2010 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”.


Priorytet: V. Infrastruktura społeczna
Działanie:  V.4  Infrastruktura kultury

Łączna wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 19 640 000,03 zł, natomiast dofinansowanie 9 615 025,01 zł.

W ramach projektu „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów” powstał Geograficzny System Informacji Przestrzennej, który łączy bazy opisowe z różnych zakresów tematycznych i wiąże je z elementami przestrzennymi.

 

loga

Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2013. Zadanie swoim zakresem obejmie ul. Pabianicką na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mielczarskiego do skrzyżowania z ulicą Bawełnianą. W ramach zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej (wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej), a także odtworzona zostanie nawierzchnia ulicy wraz z wymianą nawierzchni chodników.

W dniu 28.10.2011 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa - etap I”.

Oś priorytetowa VI - Odnowa obszarów miejskich

Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych


Łączna wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 6 776 854,74 zł, natomiast dofinansowanie 4 686 905,83 zł.

Wniosek pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Cel główny projektu: Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa.

Okres realizacji projektu 30.12.2017r. – 30.06.2020r.

Wartość projektu: 14 047 425,68

Wysokość dofinansowania: 9 091 472,11 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

Miasto Bełchatów rozpoczęło proces rewitalizacji, przebudowano Pl. Narutowicza oraz wybudowano obiekty kultury. Kontynuacją tych działań powinna być dalsza poprawa w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Wynikiem realizacji projektu będzie remont budynków mieszkalnych (Kamienic Tkaczy), przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy Pl. Wolności 10 (utworzenie Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych) oraz rewitalizacja Pl. Wolności w Bełchatowie, w wyniku czego obszary zdegradowane (budynki mieszkalne w złym stanie technicznym, niezagospodarowany budynek przy Pl. Wolności 10 oraz zdegradowany obszar zieleni Placu Wolności) będą mogły pełnić funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, gospodarcze, co wpłynie korzystnie na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi.

 

21 milionów na przebudowę i modernizację

osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie realizuje projekt „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie". Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii). Dofinansowanie otrzymało 30 przedsiębiorstw, w tym 19 firm ciepłowniczych. Z uwagi na wysoki poziom innowacyjności projekt bełchatowskiej Spółki PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na czwartym miejscu wśród firm ciepłowniczych, które uzyskały najwyższe wsparcie finansowe.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa.

 

Logotypy partnerów

Wniosek pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Transport

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Cel główny projektu: Zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bełchatowie, wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Okres realizacji projektu 31.03.2018r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 10 847 299,97

Wysokość dofinansowania: 7 496 101,58 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

-zakup 6 szt. autobusów (3 szt. zasilanych ON, spełniających normy emisji spalin EURO-6 i 3 szt. autobusów elektrycznych wraz z mobilnymi stacjami ładowania), które zastąpią stare, niespełniające norm autobusy,

-montaż wiat przystankowych (2 szt.) i wiaty Bike&Ride,

-wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, łączącego wiatę Bike&Ride z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym,

-wdrożenie aplikacji mobilnej do planowania podróży komunikacją zbiorową.

Realizacja zaplanowanych w projekcie działań przyczyni się do zwiększenia wykorzystania i usprawnienia systemu transportu publicznego w Bełchatowie. Zakup przyjaznych środowisku, niskoemisyjnych autobusów, w połączeniu ze stworzeniem zachęt dla osób poruszających się na rowerach, przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i tym samym poprawy jakości powietrza i środowiska naturalnego.

Remont ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Wolności do ul. Bawełnianej, to kolejny etap rewitalizacji centrum Miasta Bełchatowa. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa wodociągu wraz z odejściami w ramach pasa drogowego oraz nowej nawierzchni, a także remont chodników i zjazdów do posesji - to zadania, które zostały wykonane w ramach tej inwestycji.

 

Koszt całego zadania to prawie 860 tys. zł. Środki na przebudowę ul. Piłsudskiego w 85% pozyskane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Miasto przeprowadziło modernizację przystanków autobusowych oraz zakupiło osiem nowych autobusów marki Solaris, które na zlecenie prezydenta Bełchatowa zostały wyprodukowane w podpoznańskiej firmie. oprócz zakupu nowych pojazdów przeprowadzono również modernizację przystanków autobusowych. A wszystko dzięki projektowi “Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera”.

 

 

Logotypy

Projekt: Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

 

 

Bełchatów jako jedyne miasto w Polsce uczestniczy w projekcie „Kyotointhehome” dotyczącym wykorzystania potencjału zastosowań małych, odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, realizowanego w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa”.

Rewitalizacja – to pojęcie zna już chyba każdy mieszkaniec naszego miasta. Często jest ona mylnie kojarzona z działaniami mającymi na celu remont pojedynczych obiektów o charakterze historycznym. Oczywiście takie działania wpisują się w szerokie pojęcie rewitalizacji, jednak rewitalizacja to działania mające na celu odnowę w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Termomodernizacja miejskich placówek oświatowych, to kolejna gigantyczna inwestycja w poprawę jakości funkcjonowania bełchatowskich placówek oświatowych. Zadanie zostało dofinansowane z środków zewnętrznych.

 

loga

W 2009 roku Miasto Bełchatów zawarło umowę partnerską na realizację projektu

pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego

(Wrota Regionu Łódzkiego)”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne.

 

PROGRAM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
„MŁODZIEŻ”

 Projekt: „Najstarsze tradycje rękodzielnicze Europy”


Budżet projektu: 5060,75 Euro
Dofinansowanie z Programu „MŁODZIEŻ”: 3044,64 Euro
Urząd Miasta Bełchatowa wsparł projekt sumą: 872,17 Euro
Pozostała część budżetu to wkład nie finansowy, pochodzący głównie z Muzeum Regionalnego w Bełchatowie

 

Dzięki projektowi "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa" nasze Miasto wzbogaciło się o monitoring wizyjny, kilka publicznych punktów dostępu do Internetu, została przebudowana ulica Bawełniana wraz z infrastrukturą, Plac Narutowicza, ul. 19 stycznia, ul. Fabryczna. Została także przeprowadzona przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury oraz budynek przy ul. Kościuszki 15.

 

belka

Rozwój usług publicznych on-line wraz z elektronicznym systemem obiegu i archiwizacji dokumentów

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

- program: ZPORR,

- działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

- wniosek złożony w listopadzie 2004 roku,

- koszt całkowity zadania: 1.109.353,14 zł,

- planowana wysokość dofinansowania ze ZPORR wynikająca z wniosku: 832.014,86 zł,

- umowa o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach ZPORR została podpisana w dniu 2 stycznia 2008 roku.

 

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholice etap VI” został wybrany do dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR w drodze konkursu zamkniętego z listy rezerwowej. Nabór wniosków odbył się w miesiącu listopadzie 2004 r.

 

Po rozstrzygnięciu konkursu decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.06.2005 roku projekt został skierowany na listę rezerwową. Dopiero decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 marca 2006 roku projekt został skierowany do podpisania umowy o dofinansowanie. Umowę o dofinansowanie nr Z/2.10/I/1.2/304/U/283/06 podpisano w dniu 15.11.2006 r.  Realizowany projekt był typowym projektem z dziedziny ochrony środowiska (Priorytet 1., Działanie 1.2.).

I. “Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w Bełchatowie - os. Olsztyńskie”

 

Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w Bełchatowie -  os. Olsztyńskie” został wybrany do dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR w drodze konkursu zamkniętego. Nabór wniosków odbył się w miesiącu czerwcu 2004 roku. Realizowane zadanie było typowym projektem z dziedziny ochrony środowiska. Na przedmiotowe zadanie 13 lipca 2005 roku podpisana została umowa o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR – Nr Z/2.10/I/1.2/9/04/U/102/05.

 

Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosiła 3.183.216,35 zł, a wysokość całkowitych wydatków kwalifikowanych 3.061.776,77 zł. Dofinansowanie zadania wyniosło 75% wydatków kwalifikowanych, co daje kwotę 2.296.332,57 zł.

Projekt “Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego - Centrum Miasta Bełchatowa Etap I” wpisuje się swym zakresem i charakterem w Program Operacyjny ZPORR  (Priorytet: 3; Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie; Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich). Ponadto projekt zgodny jest z kategorią interwencji nr 352. Odnowa terenów miejskich - tworzenie stref  bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta w tym zakup i instalacja systemów monitoringu.

 

Na przedmiotowe zadanie w dniu 7 grudnia 2005 roku została podpisana umowa nr Z/2.10/III/3.3.1/306/04/U/185/05.

 

Tereny inwestycyjne w BełchatowieMiasto sięgnęło po kolejne zewnętrzne środki. Tym razem na zwiększenie atrakcyjności bełchatowskich terenów inwestycyjnych, a dokładnie Strefy Czaplinieckiej.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019