Increase text size Decrease text size
Menu

21 milionów na przebudowę i modernizację

osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie realizuje projekt „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie". Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii). Dofinansowanie otrzymało 30 przedsiębiorstw, w tym 19 firm ciepłowniczych. Z uwagi na wysoki poziom innowacyjności projekt bełchatowskiej Spółki PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na czwartym miejscu wśród firm ciepłowniczych, które uzyskały najwyższe wsparcie finansowe.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Miasto przeprowadziło modernizację przystanków autobusowych oraz zakupiło osiem nowych autobusów marki Solaris, które na zlecenie prezydenta Bełchatowa zostały wyprodukowane w podpoznańskiej firmie. oprócz zakupu nowych pojazdów przeprowadzono również modernizację przystanków autobusowych. A wszystko dzięki projektowi “Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera”.

 

 

Logotypy


W dniu 31 października 2012 roku Miasto Bełchatów podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Tereny inwestycyjne w BełchatowieMiasto sięgnęło po kolejne zewnętrzne środki. Tym razem na zwiększenie atrakcyjności bełchatowskich terenów inwestycyjnych, a dokładnie Strefy Czaplinieckiej.

W ramach projektu „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów” powstał Geograficzny System Informacji Przestrzennej, który łączy bazy opisowe z różnych zakresów tematycznych i wiąże je z elementami przestrzennymi.

 

 

 

 

loga

 

Projekt „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego Miasta Bełchatów” wpisany jest w oś priorytetową IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 513 804,43 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 404 216,34 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-013/09-00 została podpisana w 22 września 2009 r. Projekt był natomiast realizowany od 1 lipca 2009 r. do 20 marca roku 2010.

 

geoportal

 

W ramach zadania powstał Geograficzny System Informacji Przestrzennej(system GIS) łączący bazy opisowe z różnych zakresów tematycznych i wiążący je z elementami przestrzennymi. Miejscem, w którym dane są poddawane połączeniu jest serwer GIS – centralna jednostka przetwarzania danych systemu. Serwer GIS jest miejscem gromadzącym dane z aplikacji dziedzinowych i utworzonych jako uzupełnienie gromadzonych do tej pory danych. Przechowywane dane na serwerze GIS są publikowane dla pracowników Urzędu Miasta i obsługiwane przy użyciu przeglądarek internetowych. Możliwość publikacji danych GIS rozszerzyła funkcjonalność usług informacyjnych dla ludności poprzez udostępnienie wybranych danych w Internecie za pomocą serwisu www.belchatow.pl


W celu obsługi systemu został zakupiony 1 serwer  oraz 25 stacji roboczych.
Realizowane rozwiązanie techniczne to kolejny element przyczyniający się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

 

Wejdź, zobacz i skorzystaj z Geoportalu naszego Miasta:

 

Projekt: „Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno – sportowej”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013
Priorytet: III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie: III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

 

 

 

strz4.jpg

Projekt został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w drodze konkursu zamkniętego. Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 2 grudnia 2009 roku projekt został skierowany na listę rezerwową. Wobec powyższego, w momencie uwolnienia środków finansowych projekt „Budowy miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej”, będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 725 680,75, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 4 725 957,23 PLN.

Inwestycja obejmuje budowę miejskiej strzelnicy rekreacyjno-sportowej. Będzie to obiekt z 10-cioma torami strzeleckimi o możliwości strzelania na dystansie do 50 m z broni palnej o kalibrze do 11,43 mm. Zaplecze wyposażone będzie w magazyn, szatnie, małą widownię, pokój zabiegowy pomocy lekarskiej oraz bufet gastronomiczny. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesny system klimatyzacyjno - wyciągowy, co umożliwi organizowanie imprez całorocznych bez względu na pogodę.

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia pozwalające na szkolenie użytkowników na najwyższym, światowym poziomie co pozwoli na uzyskanie bardzo dobrych wyników szkoleniowych. Urządzenie będzie również dawało możliwość trenowania sportów strzeleckich osobom niewidomym.

Realizacja projektu uwzględniająca najnowsze rozwiązania techniczne, umożliwi organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na ogólnopolskim poziomie, skierowanych do różnorodnej publiczności.

Projektowana strzelnica będzie jedyną w województwie łódzkim oraz jedną z czterech obiektów tego typu w Polsce.

Termomodernizacja miejskich placówek oświatowych, to kolejna gigantyczna inwestycja w poprawę jakości funkcjonowania bełchatowskich placówek oświatowych. Zadanie zostało dofinansowane z środków zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

loga

 
 

Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II" został zapisany w osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza.

 

Dwa projekty - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap I” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” zostały wybrane, w drodze konkursu, do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Zakres projektów:

 

ETAP I

Całkowita wartość projektu wynosi 4 170 480,30 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 3 375 959,39 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Inwestycja została przeprowadzona w Żłobku Miejskim "Jaś i Małgosia" (os. 1 Maja 7) oraz w trzech przedszkolach: PS nr 1 (os. 1 Maja 4A), PS nr 4 (os. 1 Maja 8), PS nr 6 (ul. W. Budryka 12). Dzięki realizacji projektu, który obejmował prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, poprawiła się efektywność energetyczna i stan techniczny placówek.

 

 

ETAP II

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2010 roku projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 064 362,22 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 2 565 434,49 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 grudnia 2010 roku.

 

Podobnie jak w przypadku Etapu I, Etap II obejmował prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, które zostały przeprowadzone w czterech placówek edukacyjnych: Przedszkolu Samorządowym nr 2 (ul. Paderewskiego 3), PS nr 3 (os. Okrzei 15 a), PS nr 5 (os. Dolnośląskie 222 a) i PS nr 7 (ul. Edwardów 31). Efektem prac jest poprawa wydajności eneregtycznej i stanu technicznego placówek.Obydwa projekty wdrożyły rozwiązania, które w ujęciu ogólnym podnoszą efektywność funkcjonowania placówek wychowawczych wraz ze wzrostem wartości estetycznej budynków, a co najważniejsze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i pyłów szkodliwych dla środowiska.

Bełchatów jako jedyne miasto w Polsce uczestniczy w projekcie „Kyotointhehome” dotyczącym wykorzystania potencjału zastosowań małych, odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych, realizowanego w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa”.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017