Increase text size Decrease text size
Menu

O stypendium artystyczne może ubiegać się osoba posiadająca wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury, a w szczególności osoby, które są laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych przeglądów i konkursów artystycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN
przyznawania  Stypendium Artystycznego Miasta Bełchatowa

 

 

§ 1. Przyznanie Stypendium następuje na wniosek osoby  zainteresowanej, zamieszkałej w Bełchatowie.

§ 2. Do wniosku o przyznanie Stypendium, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, należy dołączyć:
1) opis dorobku artystycznego;
2) szczegółowy opis przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury, które osoba ubiegająca się o  Stypendium realizuje  lub zamierza realizować;
3) rekomendacje (w przypadku uczniów i studentów opinię ze szkoły).

§ 3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać każdorazowo  do końca września roku  poprzedzającego rok, w którym stypendium może być wypłacone.

 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie Stypendium  rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta, zwana dalej „Komisją” w terminie trzech tygodni od daty przyjęcia uchwały w sprawie budżetu.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Bełchatowie;
2)  trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta.
3. Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół.

 

§ 5. Stypendium przyznaje Prezydent po zapoznaniu się z opinią Komisji.

 

§ 6. Stypendium przyznaje się w wysokości nie przekraczającej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na dany rok kalendarzowy.

§ 7.1. Przyznanie Stypendium następuje na podstawie umowy stypendialnej, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Przyznana kwota Stypendium wypłacana jest jednorazowo.

§ 8.1. Stypendysta jest zobowiązany do złożenia sprawozdania dokumentującego wywiązanie się z umowy stypendialnej, w ciągu 1 miesiąca od daty zakończonego przedsięwzięcia.
2. W przypadku nie wywiązania się z postanowień ust.1 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych przyznanych w ramach Stypendium.

§ 9. Przyznanie Stypendium wyklucza możliwość uzyskania środków finansowych na to samo przedsięwzięcie z budżetu  Gminy Miasto Bełchatów w danym roku kalendarzowym.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017