Increase text size Decrease text size
Menu


 

Dokument w postaci Bełchatowskiej Karty Rodziny uprawnia rodziny wielodzietne, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, seniorów 60+ oraz zasłużonych honorowych dawców krwi  do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Miasto Bełchatów oraz zadeklarowane do współpracy Podmioty. Poniżej zobaczysz jakie zniżki i preferencje uzyskujesz dzięki posiadaniu Bełchatowskiej Karty Rodziny.

Prezydent Miasta Bełchatowa serdecznie zaprasza:

  • rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku,gdy dziecko uczy się lub studiuje,
  • rodziny posiadające przynajmniej 1 dziecko w wieku do 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • seniorów - osoby powyżej 60 roku życia,
  • zasłużonych honorowych dawców krwi

do składania wniosków o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny. Szczegóły dotyczące j Karty, w tym  Regulamin przyznawania i korzystania z Bełchatowskiej Karty Rodziny znajdują się w Uchwale Nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + ",  zainteresowanych zachęcamy do zapoznania z treścią ww. Uchwały.


Warunek 1. Wypełnić wniosek, który dostępny jest TUTAJ lub w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (Punkt Obsługi Klienta, Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia).
Wniosek o przyznanie Karty może wypełnić i złożyć osoba wnioskująca o przyznanie Karty lub może to zrobić w imieniu rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi wskazanych/ego we wniosku.

Prezydent Miasta Bełchtowa zaprasza właścicieli firm do włączenia się w realizację  przedsięwzięcia p.n Bełchatowska Karta Rodziny             


W załączeniu deklaracja współpracy w zakresie realizacji Bełchatowskiej Karty Rodziny  oraz wzór porozumienia.

 

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +" w 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + w latach  2012 - 2014
Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2015 rok

Dodatkowych informacji w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny udziela Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, (bud. B, pokój nr 18), tel. 44 733 51 59.

 

Strony warte odwiedzenia

Związek Dużych Rodzin www.3plus.pl

Rodzina www.rodzina.gov.pl

Fundacja "Nadzieja dla Rodzin" www.nadziejadlarodzin.pl

Duża Rodzina www.duzarodzina.pl
Rodzina Emp@tia www.empatia.mpips.gov.pl Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017