Increase text size Decrease text size
Menu

Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 zakłada kontynuację działań podejmowanych od 2005 roku, które są zgodne z kierunkami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z zażywania alkoholu i jest kontynuacją zadań realizowanych w 2016 roku i w latach poprzednich.

 Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017